vi du quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

Quy luật mâu thuẫn

Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập (còn gọi là ) quy luật mâu thuẫn ) là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật và phép biện chứng duy vật lịch sử khẳng định rằng: mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên đều tồn tại và có mâu thuẫn bên trong. Mâu thuẫn tồn tại khách quan trong mọi sự vật của giới tự nhiên, đời sống xã hội và tư tưởng con người. Mâu thuẫn tồn tại từ khi sự vật xuất hiện cho đến khi sự vật kết thúc. Trong mỗi sự vật có nhiều mâu thuẫn và trong cùng một sự vật cũng có nhiều mặt đối lập. Mâu thuẫn này mất đi thì mâu thuẫn khác lại hình thành...

Bạn đang xem: vi du quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

Mục lục:

 1. Khái niệm cơ bản về quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập
  • 1. 1. Khái niệm mặt đối lập
  • 1. 2. Khái niệm về sự thống nhất giữa các mặt đối lập
  • 1. 3. Khái niệm đấu tranh giữa các mặt đối lập
  • 1. 4. Khái niệm mâu thuẫn
 2. Phân tích quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập
  • 2. 1. Mâu thuẫn là hiện tượng khách quan, phổ biến
  • 2. 2. Mâu thuẫn là một chỉnh thể trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau
   • 2. 2. 1. Sự thống nhất của các mặt đối lập
   • 2. 2. 2. Đấu tranh của các mặt đối lập
   • 2. 2. 3. Sự chuyển hóa của các mặt đối lập
 3. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập
 4. Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập trong thực tiễn cuộc sống hiện nay

Từ xa xưa đã có những nhận định thiên tài về sự tác động qua lại của các mặt đối lập và coi sự tác động qua lại đó là cơ sở vận động của thế giới. Nhiều đại biểu của triết học phương Đông cổ đại coi sự vận động là sự hình thành của các mặt đối lập và các mặt đối lập đó luôn vận động. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại Heraclitus, người được Lênin coi là cha đẻ của phép biện chứng, cho rằng trong sự vận động biện chứng vĩnh cửu của mình, sự vật có xu hướng chuyển sang các mặt đối lập... Sự chứng minh của các mặt đối lập lên đến đỉnh cao trong sự phát triển phép biện chứng của các nhà triết học cổ điển Đức , đặc biệt là I. Kant và G. V. Hegel.

Các phản đề của Kant xuất hiện trên cơ sở vượt ra ngoài quá trình nhận thức kinh nghiệm khi Kant coi các mặt đối lập là các mặt đối lập về chất. Nhưng thất bại trong việc giải quyết vấn đề Antinomian, Kant đã từ bỏ việc thừa nhận những mâu thuẫn khách quan. Ông coi sự tồn tại của các mâu thuẫn là bằng chứng về việc con người không có khả năng nhận thức thế giới.

Khi nghiên cứu tính biện chứng trong sự vận động và phát triển của “ý niệm tuyệt đối”, Hegel đã kịch liệt phê phán quan điểm siêu hình về bản sắc (quan điểm cho rằng đồng nhất loại trừ mọi cái khác). mâu thuẫn). Theo ông, đó là một bản sắc trừu tượng trống rỗng, không có bất kỳ yếu tố nào của sự thật. Ông tin rằng bất kỳ bản sắc nào cũng hàm ý sự khác biệt và mâu thuẫn. Ông là người sớm nhận thấy vai trò của mâu thuẫn trong quá trình vận động và phát triển: “Mâu thuẫn là nguồn gốc của mọi sự vận động và mọi sự sống, chỉ trong chừng mực nó chứa đựng một sự vật. Nếu bản thân nó là mâu thuẫn thì nó sẽ vận động, có xung lực và hành động.Mọi sự vật tự nó đều mâu thuẫn.Tuy nhiên, do bị quan niệm duy tâm và lợi ích của giai cấp Hêghen chi phối, nó đã đẩy việc giải quyết mâu thuẫn không thể điều hòa được trong “xã hội dân sự” thành lĩnh vực thuần túy. nghĩ.

Kế thừa một cách có phê phán toàn bộ những thành tựu tư tưởng về mâu thuẫn, bằng sự tổng kết từ thực tiễn lịch sử nhân loại, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác đã cho rằng, chúng ta phải tìm động lực vận động và phát triển của sự vật trong bản thân sự vật, trong chính những mâu thuẫn của sự vật. Quan điểm lý luận đó được thể hiện trong quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập Quy luật mâu thuẫn - đây là cốt lõi của phép biện chứng.

1. Những khái niệm cơ bản về quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

Mặt đối lập

1. 1. Ngược lại là gì?

Phía đối diện là những mặt, những thuộc tính, những tính chất quy định có khuynh hướng trái ngược nhau tồn tại khách quan, phổ biến trong hiện thực.

Ví dụ ngược lại: Trong nguyên tử mang điện tích âm >< điện tích dương; trong cơ thể sống có quá trình đồng hóa >< dị hóa; trong xã hội có giai cấp: g/c thống trị >< g/c bị trị; tư tưởng con người: đổi mới >< bảo thủ. Các mặt đối lập này phải liên hệ với nhau, nếu tách rời nhau thì không còn là mặt đối lập (coi như một chỉnh thể).

1. 2. Thế nào là sự thống nhất của các mặt đối lập?

Sự thống nhất của các mặt đối lập là cái tất định ràng buộc nhau, dựa vào nhau làm tiền đề tồn tại cho nhau giữa các mặt đối lập. Vì vậy, nếu không có cái này đối lập thì sẽ không có cái kia và ngược lại. Sự thống nhất này cũng thể hiện sự đồng nhất giữa chúng: tức là giữa chúng có những điểm giống nhau nên khi thay đổi, chúng có thể chuyển hóa thành nhau.

1. 3. Thế nào là đấu tranh giữa các mặt đối lập?

Cuộc đấu tranh giữa các mặt đối lập là sự tác động qua lại theo hướng phủ định, loại trừ lẫn nhau của các mặt đối lập.

1. 4. Thế nào là mâu thuẫn?

Xung đột thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Như vậy, mọi mâu thuẫn cũng phải bao gồm hai mặt đối lập, vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

2. Phân tích quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

2. 1. Mâu thuẫn là hiện tượng khách quan, phổ biến:

Mỗi sự vật, hiện tượng tồn tại là một chỉnh thể thống nhất bao gồm các mặt đối lập, các xu hướng, các thuộc tính phát triển trái chiều nhau, đối lập nhau...

Trong phép biện chứng duy vật, khái niệm “ phía đối diện " là phạm trù dùng để chỉ những mặt có tính chất và xu hướng phát triển trái ngược nhau tồn tại khách quan trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Chính những mặt đó nằm trong mối liên hệ, tác động lẫn nhau tạo nên những mâu thuẫn biện chứng. Do đó, phải phân biệt không phải bất kỳ hai mặt đối lập nào cũng là mâu thuẫn Vì trong các sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan không chỉ tồn tại hai mặt đối lập mà trong mỗi sự vật đồng thời có thể cùng tồn tại nhiều mặt đối lập, có những mặt đối lập là sự tồn tại thống nhất trong cùng một sự vật nhưng có xu hướng phát triển ngược chiều nhau, loại bỏ phủ định và chuyển hóa lẫn nhau, sự chuyển hóa này tạo thành nguồn động lực, đồng thời quy định bản chất và chiều hướng phát triển của sự vật, thì hai mặt đối lập đó được gọi là hai mặt đối lập hình thành xung đột .

Mâu thuẫn là một hiện tượng khách quan và phổ biến . Mâu thuẫn có tính khách quan vì nó vốn có ở các sự vật, hiện tượng và tồn tại trong mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy nên có tính phổ biến. Vì vậy, mâu thuẫn rất đa dạng và phức tạp. Mâu thuẫn trong mỗi sự vật tồn tại và trong các lĩnh vực khác nhau cũng khác nhau và trong bản thân mỗi sự vật, hiện tượng cũng có nhiều mâu thuẫn. Mỗi mâu thuẫn và mỗi mặt của mâu thuẫn đều có những đặc điểm và vai trò tác động lẫn nhau đối với sự vận động và phát triển của sự vật. Vì vậy, cần phải có một phương pháp phân tích và giải quyết mâu thuẫn cụ thể.

2. 2. Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau:

2. 2. 1. Sự thống nhất của các mặt đối lập:

Hai mặt đối lập trong sự vật tồn tại trong sự thống nhất của chúng. " thống nhất ” của các mặt đối lập được hiểu theo nghĩa chúng không đứng cạnh nhau mà “dựa” vào nhau, tạo nên sự hài hòa, cân bằng như sự phụ thuộc, quy định, ràng buộc lẫn nhau. Mặt đối lập này lấy mặt đối lập làm tiền đề cho sự tồn tại của chính nó và ngược lại. Nếu thiếu một trong hai mặt đối lập chính tạo nên sự vật thì sự vật nhất định không tồn tại. Vì thế thống nhất của các mặt đối lập là điều kiện tất yếu cho sự tồn tại của bất kỳ sự vật hiện tượng nào. Sự thống nhất này được tạo nên bởi những đặc điểm riêng của bản thân sự vật.

Ví dụ: Quan hệ lực lượng sản xuất - quan hệ sản xuất trong phương thức sản xuất: khi lực lượng sản xuất phát triển thì quan hệ sản xuất cũng phát triển, hai hình thức này là tiền đề cho sự phát triển. của phương thức sản xuất. Nhưng quan hệ lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất phải thoả mãn các yêu cầu sau:

– Thứ nhất: Nó phải là một khái niệm chung nhất, được khái quát từ các khía cạnh khác nhau của sự liên quan, phản ánh bản chất sự phù hợp của quan hệ sản xuất với số lượng của sản xuất.

– Thứ hai: Phải là khái niệm “động” phản ánh trạng thái vận động và phát triển không ngừng biến đổi trong mối quan hệ của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất.

– Thứ ba: Phải là một khái niệm có ý nghĩa thiết thực. Ngoài ý nghĩa nhận thức, khái niệm về sự phù hợp của quan hệ sản xuất muốn được coi là thỏa đáng phải có tác dụng định hướng, hướng dẫn việc xây dựng quan hệ sản xuất, để quan hệ sản xuất phù hợp nhất với lực lượng sản xuất.

Giữa các mặt đối lập bao giờ cũng có những yếu tố đồng nhất, “đồng nhất” với nhau. Với ý nghĩ đó, thống nhất của các mặt đối lập cũng bao gồm cả "bản sắc" của những khía cạnh đó. Do đó, “đồng nhất” của các mặt đối lập, trong sự phát triển của mâu thuẫn, ở một thời điểm nào đó có thể chuyển hóa thành mặt khác - xét về những đặc điểm nhất định. .

Ví dụ: Sự phát triển kinh tế trong chủ nghĩa tư bản phục vụ lợi ích của giai cấp tư sản nhưng tạo tiền đề cho sự thay thế chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa xã hội.

Sự thống nhất của các mặt đối lập cũng thể hiện ở tác động bình đẳng của chúng. Nhưng đó chỉ là trạng thái vận động của các mâu thuẫn ở một giai đoạn phát triển, khi diễn ra sự cân bằng của các mặt đối lập.

Tuy nhiên, khái niệm thống nhất này chỉ là tương đối. Bản thân nội dung khái niệm cũng đã nói lên bản chất tương đối của nó: sự thống nhất của cái đối lập, trong sự thống nhất đã bao hàm và chứa đựng trong nó cái đối lập.

2. 2. 2. Sự đấu tranh của các mặt đối lập:

Tồn tại trong một thể thống nhất, hai mặt đối lập luôn tác động lẫn nhau”, Trận đánh " cùng nhau. Đấu tranh giữa các mặt đối lập là sự tác động qua lại theo hướng loại trừ, phủ định lẫn nhau giữa các mặt đó. Vì các mặt đối lập cùng tồn tại trong một sự vật thống nhất như một chỉnh thể hoàn chỉnh, nhưng không nằm cạnh nhau mà điều chỉnh, chuyển hóa lẫn nhau, tạo thành động lực phát triển của bản thân sự vật. Sự đấu tranh chuyển hoá, loại trừ và phủ định lẫn nhau giữa các mặt khác nhau của thế giới khách quan biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.

Ví dụ về sự đấu tranh của các mặt đối lập: Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong xã hội có giai cấp đối kháng, mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tiên tiến và quan hệ sản xuất lạc hậu kìm hãm nó diễn ra gay gắt, quyết liệt. Chỉ thông qua các cuộc cách mạng xã hội dưới nhiều hình thức, trong đó có bạo lực, các mâu thuẫn mới có thể được giải quyết một cách căn bản.

Không thể hiểu cuộc đấu tranh của các mặt đối lập chỉ đơn thuần là sự tiêu diệt lẫn nhau giữa chúng. Sự triệt tiêu chỉ là một trong những hình thức đấu tranh của các mặt đối lập. Sự đa dạng của các hình thức đấu tranh giữa các mặt đối lập phụ thuộc vào bản chất của các mặt đối lập cũng như mối quan hệ qua lại giữa chúng, vào lĩnh vực tồn tại của các mặt đối lập, vào điều kiện tồn tại của các mặt đối lập. sự kiện trong đó có sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

Là hai trạng thái đối lập trong mối quan hệ qua lại giữa hai mặt đối lập, thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập liên quan chặt chẽ với nhau. Tính thống nhất có mối quan hệ hữu cơ với tính bất động, tính ổn định tạm thời của vật thể. Mối quan hệ đấu tranh gắn liền với tính tuyệt đối của sự vận động và phát triển. Điều đó có nghĩa là sự thống nhất của các mặt đối lập là tương đối, cuộc đấu tranh của các mặt đối lập là tuyệt đối. Lênin viết: "Mặc dù sự thống nhất chỉ là điều kiện để sự vật tồn tại theo nghĩa: Chính nhờ sự thống nhất của các mặt đối lập mà chúng ta mới nhận thức được các sự vật, hiện tượng tồn tại trong thế giới khách quan. Nhưng bản thân sự thống nhất chỉ là tính tương đối nhất thời". đấu tranh giữa các mặt đối lập là tuyệt đối. Nó diễn ra thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình tồn tại của sự vật. Kể cả trong trạng thái ổn định của sự vật cũng như trong bước nhảy vọt về chất của các mặt đối lập đều có tính chất nhất thời, tương đối tạm thời. Đấu tranh của các mặt đối lập loại trừ lẫn nhau là tuyệt đối , cũng như sự phát triển và vận động là tuyệt đối.

Mâu thuẫn biện chứng có quan hệ như thế nào với nguồn gốc của sự vận động và phát triển?

Cuộc đấu tranh của các mặt đối lập được chia thành nhiều giai đoạn. Thông thường, khi mới xuất hiện, hai bên đối lập chưa thể hiện rõ xung đột. Tất nhiên, không mâu thuẫn với bất kỳ sự khác biệt nào được gọi là mâu thuẫn. Chỉ những mặt khác nhau cùng tồn tại trong một sự vật nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau, phát triển ngược chiều nhau và tạo thành động lực bên trong của sự phát triển, thì hai mặt đối lập đó mới tạo thành bước đầu của mâu thuẫn. mâu thuẫn. Khi hai mặt đối lập của mâu thuẫn phát triển đến mức xung đột gay gắt thì biến thành đối lập. Nếu hội đủ những mặt cần thiết thì hai mặt đối lập sẽ chuyển hóa lẫn nhau. Mâu thuẫn được giải quyết, xuất hiện những cái mới ở trình độ cao hơn… Cứ như vậy, sự đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho sự vật biến đổi không ngừng từ thấp đến cao, chính vì vậy Mác viết: “Cái làm nên bản chất của sự vận động biện chứng là sự cùng tồn tại của hai mặt đối lập, cuộc đấu tranh giữa hai mặt đối lập đó và sự dung hợp cả hai thành một phạm trù mới. Nhấn mạnh hơn nữa tư tưởng đó Lênin khẳng định: "Sự phát triển là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập".

2. 2. 3. Sự chuyển hóa của các mặt đối lập:

Không phải cuộc đấu tranh nào của các bên cũng dẫn đến sự chuyển hóa giữa họ. Chỉ có sự đấu tranh của các mặt đối lập phát triển đến một trình độ nhất định, hội đủ những điều kiện cần thiết thì mới dẫn đến sự chuyển hóa, loại trừ và phủ định lẫn nhau. Sự chuyển hóa của các mặt đối lập Đó là khi mâu thuẫn được giải quyết, sự vật cũ mất đi, sự vật mới ra đời, đó là một quá trình hết sức phức tạp với nhiều hình thức khác nhau.

Vì vậy, không hiểu sự chuyển hoá lẫn nhau giữa các mặt đối lập chỉ là một hoán vị cơ học đơn giản. Thông thường mâu thuẫn biến đổi theo hai cách:

+ Cách 1: Mặt đối lập này chuyển hóa thành mặt đối lập nhưng ở mức độ cao hơn về mặt chất của sự vật.

Ví dụ: Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong xã hội phong kiến ​​đấu tranh chuyển hoá lẫn nhau để hình thành quan hệ sản xuất mới, đó là quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, lực lượng sản xuất mới cao hơn về mặt quá trình. bằng cấp.

+ Cách 2: Cả hai mặt đối lập chuyển hóa lẫn nhau để hình thành hai mặt đối lập hoàn toàn mới.

Ví dụ về sự chuyển hóa của các mặt đối lập: Nền kinh tế Việt Nam chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tóm lại: Từ lý thuyết về mâu thuẫn, chúng ta thấy rằng trong thế giới hiện thực, bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cũng chứa đựng trong mình những mặt, những thuộc tính có xu hướng phát triển trái ngược nhau. Sự cạnh tranh và chuyển hóa của các mặt đối lập trong những điều kiện cụ thể tạo ra mâu thuẫn. Mâu thuẫn là một hiện tượng khách quan phổ quát của thế giới. Mâu thuẫn được giải quyết, sự vật cũ mất đi, sự vật mới hình thành, sự vật mới nảy sinh những mặt đối lập, mâu thuẫn mới. Các mặt đối lập này đấu tranh để chuyển hoá và phủ định lẫn nhau để hình thành cái mới. Cứ như vậy, các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan không ngừng phát triển và biến đổi. Vì vậy, mâu thuẫn là nguồn gốc và động lực của mọi sự phát triển.

3. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

- Phải có thái độ khách quan trong việc nhận thức mâu thuẫn của sự vật: tức là phải thừa nhận tính khách quan của mâu thuẫn, kịp thời phát hiện mâu thuẫn, phải xuất phát từ bản thân sự vật để tìm ra mâu thuẫn của chúng, phải phân tích cụ thể. . .

- Phải nắm vững phương pháp giải quyết mâu thuẫn đó là thông qua đấu tranh giữa các mặt đối lập chứ không phải là dung hoà các mặt đối lập mà phải vận dụng linh hoạt các hình thức đấu tranh.

- Phải biết vận dụng linh hoạt các hình thức giải quyết mâu thuẫn thông qua hình thức chuyển hóa các mặt đối lập. Nó có thể là một trong hai mặt đối lập chuyển hóa (đồng hóa) thành nhau (chuyển hóa giai cấp tư sản thành giai cấp vô sản), hoặc bên này thủ tiêu bên kia, hoặc cả hai cùng chuyển hóa thành bên kia. hình ảnh mới của họ (ví dụ: giải quyết xung đột giữa nông thôn và thành thị: đổi mới nông thôn thành nông thôn mới, tạo ranh giới, giảm bớt sự khác biệt)

4. Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập trong thực tiễn đời sống hiện nay

Dưới đây là một số bài viết về sự vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập trong thực tiễn cuộc sống hiện nay.

Bài 1: Kinh tế thị trường và những mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

1. Khái quát chung về kinh tế thị trường (KTTT):

Trong mô hình chủ nghĩa xã hội cũ, sự vận hành của nền kinh tế chủ yếu theo mệnh lệnh, kế hoạch của Nhà nước và chế độ bao cấp từ sản xuất đến tiêu dùng. Cơ chế kinh tế này tuy có ưu điểm là tránh phân cực xã hội nhưng lại bộc lộ nhiều nhược điểm cơ bản. Không những các quy luật kinh tế khách quan bị bỏ qua mà tính tự chủ, năng động, sáng tạo của người lao động cũng không được phát huy đầy đủ. Công cuộc đổi mới tiến hành hơn 10 năm ở nước ta gắn liền với phát triển nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, nền kinh tế chúng ta đang xây dựng là nền kinh tế thị trường định hướng. chủ nghĩa xã hội.
Trước hết chúng ta tìm hiểu một số khái niệm: Khái niệm kinh tế hàng hóa, thị trường, cơ chế thị trường.

* Nền kinh tế hàng hoá: là kiểu tổ chức kinh tế mà hình thức sản xuất phổ biến là sản xuất để bán, trao đổi trên thị trường.

* Thị trường: Trong sản xuất, mọi hàng hóa và dịch vụ đều được mua bán trên thị trường. Thị trường là một bộ phận tất yếu và hữu cơ của toàn bộ quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá. Nó ra đời và phát triển cùng với sự ra đời và phát triển của sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Thị trường gắn liền với một địa điểm nhất định, tại đó diễn ra các quá trình trao đổi, mua bán hàng hóa.

- Sản xuất hàng hoá phát triển, lượng sản phẩm hàng hoá lưu thông trên thị trường ngày càng nhiều và phong phú, thị trường được mở rộng, khái niệm thị trường được hiểu đầy đủ hơn. Là lĩnh vực trao đổi hàng hóa thông qua tiền tệ làm phương tiện trung gian.

- Ngày nay các nhà kinh tế thống nhất với nhau về khái niệm thị trường như sau: Thị trường là một quá trình trong đó người bán và người mua tương tác với nhau để xác định giá cả và sản lượng.

* Cơ chế thị trường: là cơ chế tự điều tiết của nền kinh tế hàng hoá dưới sự tác động khách quan của các quy luật kinh tế vốn có của nó, nó giải quyết những vấn đề cơ bản của nền kinh tế.

Từ đó, chúng ta có khái niệm: “Nền kinh tế mà những vấn đề cơ bản của nó do thị trường quyết định và vận hành theo cơ chế thị trường gọi là “nền kinh tế thị trường”.

Trong hội thảo “Phấn đấu đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” có hai ý kiến ​​khác nhau:

Một là, coi kinh tế thị trường là một phương thức hoạt động kinh tế với thị trường được hình thành do trao đổi và lưu thông hàng hóa với tư cách là người phân phối các nguồn lực chủ yếu, thực hiện các lợi ích vật chất, cung cầu và thị trường mua bán. bán giữa hai bên như một cơ chế khuyến khích các hoạt động kinh tế. Đó là một cách thức tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội. Bản thân nó không phải là kinh tế xã hội, không tốt cũng không xấu. Tốt hay xấu là do người sử dụng. Theo quan điểm này, kinh tế thị trường là cái “trung lập”, là “công nghệ sản xuất” ai cũng có thể sử dụng.

Thứ hai, coi kinh tế thị trường là một loại quan hệ kinh tế - xã hội, nó mang đậm dấu ấn của lực lượng xã hội làm chủ thị trường. Kinh tế thị trường là một phạm trù kinh tế vận hành, có chủ thể của quá trình đó và sự tác động lẫn nhau của các chủ thể. Trong xã hội có giai cấp, chủ thể hoạt động trong nền kinh tế thị trường không chỉ là các cá nhân mà còn bao gồm các nhóm, các giai cấp trong xã hội. Hoạt động qua lại của các chủ thể đó có thể có lợi cho người, giai cấp này, có hại cho giai cấp, tầng lớp khác nên kinh tế thị trường có mặt tích cực và tiêu cực. chắc chắn không thể chỉ nhấn mạnh một trong hai.

Hiện nay, trên thế giới chưa có quốc gia nào có nền kinh tế thị trường vận hành theo cơ chế thị trường “hoàn hảo”, mà hoàn toàn chịu sự chi phối của “bàn tay vô hình” theo cách nói của chuyên gia kinh tế Adam Smith. Trái lại, kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh thế kỷ XIII đều vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước ở những mức độ khác nhau. Còn ở nước ta nền kinh tế thị trường mà Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dựng và phát triển trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là “nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước”.

* Đặc điểm của nền kinh tế thị trường:

Có thể nói kinh tế thị trường là kinh tế hàng hóa đã phát triển đến giai đoạn cao. Kinh tế thị trường là loại hình mà các mối quan hệ kinh tế giữa người với người được thể hiện thông qua thị trường, tức là thông qua việc mua bán, trao đổi hàng hóa và tiền tệ. Trong nền kinh tế thị trường, các hệ thống hàng hóa - tiền tệ phát triển, mở rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực, có ý nghĩa chung đối với người sản xuất và người tiêu dùng. Do phát sinh và vận hành khách quan trong những điều kiện lịch sử nhất định, kinh tế thị trường phản ánh trình độ văn minh và sự phát triển của xã hội, là nhân tố phát triển năng lực sản xuất và tăng trưởng kinh tế. , để thúc đẩy xã hội tiến lên. Tuy nhiên, kinh tế thị trường cũng có những khuyết tật, nhất là tính tự phát mù quáng, cạnh tranh lạnh nhạt, dẫn đến phá sản, thất nghiệp, khủng hoảng chu kỳ, v.v.

Nền kinh tế thị trường trước hết là nền kinh tế hàng hóa, với đặc điểm chung là người sản xuất làm ra sản phẩm nhằm mục đích bán, trao đổi chứ không phải để tự tiêu dùng, sản phẩm thừa ngẫu nhiên như trước đây. .

Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế đa dạng về hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, hình thức phân phối.

Kinh tế thị trường được sử dụng như một công cụ, phương tiện để phát triển lực lượng sản xuất, phát triển nền kinh tế phục vụ lợi ích của đại đa số nhân dân lao động nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng. xã hội văn minh. .

Kinh tế thị trường là nguồn lực tổng hợp to lớn về nhiều mặt, có khả năng đưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạng thấp kém, phát triển kinh tế hàng hoá ngay cả trong điều kiện hạn chế về vốn và ngân sách nhà nước.

Nền kinh tế thị trường luôn vận động, phát triển và tái tạo, vì vậy để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, các chính sách kinh tế vĩ mô phải thường xuyên được bổ sung, hoàn thiện.

Nền kinh tế thông tin gắn liền với pháp quyền và nhà nước sẽ quản lý bằng pháp luật.

2. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

2. 1. Sự tất yếu khách quan phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Lịch sử nhân loại đã chứng kiến ​​nhiều mô hình kinh tế khác nhau. Mỗi mô hình đó là sản phẩm của một trình độ nhận thức nhất định trong những điều kiện lịch sử cụ thể. Có thể khái quát rằng, trong lịch sử phát triển của sản xuất và đời sống loài người, đã có hai loại hình tổ chức kinh tế thích ứng với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội. Hai thời đại kinh tế khác nhau về chất. Đó là thời đại kinh tế tự cung tự cấp; và thời đại kinh tế hàng hoá mà giai đoạn cao của nó gọi là kinh tế thị trường.

Kinh tế tự nhiên là loại hình kinh tế - xã hội đầu tiên của loài người. Đó là một phương thức sinh hoạt kinh tế ở mức độ ban đầu là sử dụng các quà tặng của tự nhiên, sau đó được hiện thực hóa thông qua các tác động trực tiếp vào tự nhiên để tạo ra các giá trị sử dụng trong việc duy trì các nguồn tài nguyên thiên nhiên. sự sống còn của con người. Nó bó hẹp trong mối quan hệ hoàn toàn khép kín giữa con người và tự nhiên, điển hình là giữa lao động lấy đất đai làm nền tảng. Các hoạt động kinh tế gắn liền với xã hội tự cung tự cấp, với nền kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp. Nó tồn tại và thống trị trong các xã hội Công xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến ​​và mặc dù không còn giữ địa vị thống trị nhưng nó vẫn tồn tại trong xã hội tư bản chủ nghĩa cho đến ngày nay. Nền kinh tế tự nhiên, hiện vật, tự cấp, tự túc gắn với quan niệm truyền thống về nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, mặc dù có hiệu quả trong điều kiện chiến tranh, đã góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta. Tuy nhiên, khi chuyển sang xây dựng và phát triển kinh tế, mô hình đó đã tạo ra nhiều khiếm khuyết, nền kinh tế không có động lực, không có sức cạnh tranh, không phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người lao động. hoạt động, của các chủ thể sản xuất - kinh doanh, sản xuất không gắn với nhu cầu, ý chí chủ quan đã lấn át mục tiêu và làm tiêu hao hết nội lực - sức mạnh của bản thân nền kinh tế, đã làm cho nền kinh tế suy thoái, thiếu hụt, hiệu quả thấp, nhiều mục tiêu của chủ nghĩa xã hội không đạt được.

Kinh tế hàng hóa, bắt đầu từ kinh tế hàng hóa giản đơn, ra đời từ sự tan rã của chế độ Cộng sản nguyên thủy, dựa trên hai tiền đề cơ bản là có sự phân công lao động xã hội và sự phân chia kinh tế. kinh tế do các chế độ sở hữu khác nhau về tư liệu sản xuất. Việc chuyển từ nền kinh tế tự nhiên, tự cung, tự cấp sang nền kinh tế hàng hóa đánh dấu bước chuyển sang kỷ nguyên kinh tế phát triển, kỷ nguyên của nền văn minh nhân loại. Do đó, trong lịch sử của nó, kinh tế hàng hoá cũng dần chuyển từ chỗ là một kiểu tổ chức kinh tế - xã hội không phổ biến, lỗi thời sang xã hội chiếm hữu nô lệ của thợ thủ công. và con người tự do, đến mức được thừa nhận trong xã hội phong kiến, và đến chủ nghĩa tư bản, nền kinh tế hàng hóa giản đơn không những được thừa nhận mà còn phát triển lên một giai đoạn cao hơn, đó là nền kinh tế thị trường.

Kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của kinh tế hàng hoá cũng đã trải qua ba giai đoạn phát triển. Giai đoạn đầu tiên là quá độ từ nền kinh tế hàng hóa giản đơn sang nền kinh tế thị trường. Giai đoạn thứ hai là phát triển nền kinh tế thị trường tự do. Đặc điểm quan trọng của thời kỳ này là sự phát triển kinh tế diễn ra trên tinh thần tự do, Nhà nước không can thiệp vào các hoạt động kinh tế. Giai đoạn thứ ba là nền kinh tế thị trường hiện đại. Đặc điểm của giai đoạn này là Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu kinh tế với nước ngoài. Nền kinh tế thị trường có các đặc trưng cơ bản như: kinh tế hàng hóa phát triển, mở rộng thị trường, tự do kinh doanh, tự do buôn bán, tự quyết định giá cả, đa dạng hóa sở hữu, phân phối theo quan hệ cung ứng. cầu… mà đó là cơ chế hỗn hợp “có điều tiết vĩ mô” của nhà nước để khắc phục khuyết điểm của mình.

Mặc dù sự hình thành và phát triển của nền kinh tế hàng hóa tự phát sẽ “tung ra hàng ngày, hàng giờ” nhưng sự phát triển của kinh tế thị trường về mặt lịch sử luôn diễn ra đồng thời với sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa tư bản. , nhưng tất nhiên kinh tế thị trường không phải là một chế độ kinh tế - xã hội. Kinh tế thị trường là hình thức và phương thức vận hành kinh tế. Đây là loại hình tổ chức kinh tế hình thành và phát triển do yêu cầu khách quan của sự phát triển lực lượng sản xuất. Đó là phương thức phát triển kinh tế. Quá trình hình thành và phát triển kinh tế thị trường là quá trình mở rộng phân công lao động xã hội, phát triển khoa học công nghệ mới và ứng dụng chúng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh. Sự phát triển của kinh tế thị trường gắn liền với sự phát triển của nền văn minh nhân loại, của khoa học và công nghệ, của lực lượng sản xuất.

Cho đến cuối những năm 80, về cơ bản trong nền kinh tế nước ta, sản xuất nhỏ vẫn còn phổ biến, tình trạng kinh tế mang tính tư bản, hiện vật, tự cung tự cấp vẫn chiếm ưu thế. Xã hội Việt Nam về cơ bản vẫn dựa trên nền văn minh nông nghiệp lúa nước, nông dân chiếm đại đa số. Việt Nam vẫn là một nước nghèo, lạc hậu và chậm phát triển. Phát triển trở thành nhiệm vụ và mục tiêu số một của toàn Đảng, toàn dân trong giai đoạn tiếp theo. Muốn vậy, phải chuyển toàn bộ nền kinh tế quốc dân sang trạng thái kiến ​​tạo, đó là phát triển kinh tế thị trường đi đôi với thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bất cứ sự phát triển kinh tế - xã hội nào suy cho cùng cũng nhằm những mục tiêu xã hội, nhân đạo nhất định. Phát triển theo nghĩa đầy đủ là bên cạnh sự tăng lên về lượng (tăng trưởng kinh tế) còn có sự thay đổi về chất (những biến đổi xã hội). Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của C. Mác là một thành tựu khoa học của nhân loại. Nó vạch ra quy luật vận động chung của nhân loại, và sự phát triển của xã hội loài người sẽ dẫn đến chủ nghĩa cộng sản mà giai đoạn thấp nhất là chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội không đối lập với sự phát triển, với kinh tế thị trường, mà đối lập với nấc thang phát triển của con người được đánh dấu bằng tiến bộ xã hội của sự phát triển. Đó là phương thức giải quyết các mối quan hệ xã hội, là cơ sở thiết lập trật tự xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ và ác liệt của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu nhằm giải phóng nhân dân lao động, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc. cho nhân dân lao động. Vì vậy, sự phát triển của Việt Nam trong hiện tại và tương lai phải là sự phát triển vì sự giàu có, ấm no và hạnh phúc của nhân dân lao động, vì sức mạnh và sự giàu có của toàn xã hội - toàn dân. dân tộc, là phát triển xã hội chủ nghĩa, là phát triển hiện đại. Tức là chúng ta phải phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. 2. Một số đặc điểm chung của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Chuyển nền kinh tế từ vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa - hành chính tập trung, quan liêu - bao cấp sang phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, định hướng xã hội chủ nghĩa là nội dung tổng quát nhất, bản chất, đặc điểm đối với nền kinh tế nước ta trong hiện tại và tương lai. Đặc biệt, chương trình xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua năm 1991 đã vạch ra những nét bản chất của nền kinh tế. thị trường và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Một là, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà nước ta xây dựng là nền kinh tế thị trường hiện đại, có tính xã hội hiện đại. Nền kinh tế nước ta tuy ở tình trạng lạc hậu, kém phát triển nhưng khi nước ta chuyển sang phát triển nền kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường thì thế giới đã chuyển sang giai đoạn kinh tế thị trường hiện đại. . Vì vậy, chúng ta không thể và không nhất thiết phải thông qua kinh tế hàng hóa giản đơn, kinh tế thị trường tự do mà phải đi thẳng vào phát triển kinh tế thị trường hiện đại. Mặt khác, thế giới vẫn đang trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội nên việc phát triển kinh tế - xã hội của nước ta phải theo định hướng xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan và cũng là nội dung yêu cầu của sự phát triển. ngắn. Sự nghiệp “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” vừa là mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Thứ hai, nền kinh tế nước ta là nền kinh tế hỗn hợp nhiều thành phần với vai trò chủ đạo là kinh tế nhà nước trên một số lĩnh vực, một số khâu quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế. - xã hội của đất nước. Nền kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường phải là nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu. Tuy nhiên, nền kinh tế thị trường mà chúng ta sẽ xây dựng là nền kinh tế thị trường hiện đại nên rất cần sự tham gia bằng “bàn tay hữu hình” của nhà nước trong việc điều tiết và quản lý nền kinh tế. ở đó. đồng thời đảm bảo định hướng phát triển của kinh tế thị trường. Xây dựng kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo là điểm khác biệt cơ bản giữa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế nước ta đã xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, bởi mỗi hệ thống xã hội đều có cơ sở hình thành nên hệ thống xã hội mới - chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba, nhà nước quản lý nhà nước định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân và vì dân. Yếu tố quyết định trong nền kinh tế thị trường hiện đại là sự tham gia của nhà nước vào các quá trình kinh tế. Nhà nước ta là nhà nước “của dân, do dân, vì dân”, nhà nước của công nông, nhà nước của đại đa số nhân dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có đủ bản lĩnh, năng lực và tự đổi mới để bảo đảm giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường hiện đại ở nước ta.

Thứ tư, cơ chế vận hành của nền kinh tế được thực hiện thông qua cơ chế thị trường có sự tham gia quản lý, điều tiết của Nhà nước. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế đều được thực hiện thông qua thị trường. Điều đó có nghĩa là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta vận hành theo các quy luật nội tại của kinh tế thị trường nói chung, thị trường có vai trò quyết định việc phân phối các nguồn lực kinh tế. . Quản lý nhà nước nhằm hạn chế, khắc phục những “thất bại của thị trường”, thực hiện các mục tiêu xã hội, nhân văn mà bản thân thị trường không làm được.

Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường là rất quan trọng. Quản lý nhà nước bảo đảm tăng trưởng kinh tế ổn định, hiệu quả, đặc biệt là công bằng và tiến bộ xã hội. không ai ngoài nhà nước có thể giảm bớt sự chênh lệch giàu nghèo, giữa thành thị và nông thôn, giữa công nghiệp và nông nghiệp, giữa các vùng miền của đất nước. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng sự can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế là tương thích với thị trường.

Năm là, mở cửa, hội nhập kinh tế trong nước với kinh tế thế giới, trên cơ sở giữ vững độc lập dân tộc, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ là một nội dung quan trọng của kinh tế thị trường ở nước ta. ta. Sự phát triển của kinh tế thị trường đi đôi với quá trình xã hội hóa nền sản xuất xã hội. Quá trình xã hội hóa trên cơ sở phát triển kinh tế thị trường là không có biên giới quốc gia về kinh tế. Một trong những đặc điểm quan trọng của kinh tế thị trường hiện đại là mở rộng giao lưu kinh tế với nước ngoài. Xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế với khu vực hóa, toàn cầu hóa ngày càng phát triển và trở thành xu thế tất yếu trong thời đại cách mạng khoa học và công nghệ hiện nay. Tận dụng thuận lợi và thời cơ, tránh nguy cơ tụt hậu và vượt qua thách thức là yêu cầu tất yếu. Để phát triển trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện đại, Việt Nam không thể đóng cửa, khép kín nền kinh tế trong tình trạng tự cung tự cấp mà phải mở cửa, hội nhập với nền kinh tế thế giới trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh và không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. kinh tế, giữ vững độc lập dân tộc, tự chủ và toàn vẹn lãnh thổ.

Thứ sáu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng thời với bảo đảm công bằng xã hội cũng là một nội dung hết sức quan trọng trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. Phát triển công bằng được hiểu là các chính sách phát triển phải bảo đảm công bằng xã hội, tức là tạo điều kiện cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào quá trình phát triển và được hưởng thành quả tương xứng với sức lực của họ. Công sức, khả năng và trí tuệ mà họ bỏ ra, là để giảm khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư giữa các vùng miền. Khác với nhiều nước, chúng ta phát triển kinh tế thị trường nhưng chủ trương bảo đảm công bằng xã hội, thực hiện sự thống nhất giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội, trong tất cả các giai đoạn phát triển kinh tế. kinh tế ở nước ta. Mức độ bảo đảm công bằng xã hội phụ thuộc rất lớn vào trình độ phát triển, năng lực và sức mạnh kinh tế của đất nước.

Tóm lại, quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta phải là “Quá trình thực hiện dân giàu, nước mạnh, tiến lên hiện đại trong một xã hội nhân dân dân chủ, nhiều quốc gia, có văn hóa, có kỷ cương. xóa bỏ áp bức bất công, tạo điều kiện để mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc”.

Từ đặc điểm và sự phát triển đúng đắn của nền kinh tế thị trường ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn:

* Nền kinh tế Việt Nam chuyển dần từ nền kinh tế kế hoạch hoá khép kín bao trùm sang nền kinh tế thị trường kiểu mới, định hướng xã hội chủ nghĩa. Công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội do Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (1986) khởi xướng.

Xem thêm: Cập nhật 74+ về lắp còi ngân xe đạp hay nhất

– Năm 1991, Đại hội VII của Đảng nhận định “Công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu bước đầu quan trọng, nhưng nước ta vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội”.

– Năm 1996, Đại hội VIII của Đảng nhận định “Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, nhưng một số mặt chưa được củng cố vững chắc”. Đó là nền kinh tế Việt Nam đã ra khỏi khủng hoảng với tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày càng cao: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 1986-1990 là 3,6%; 1991-1995 là 8,2%; 1996-2000 là 7%.

* Đẩy lùi lạm phát từ 67,4% năm 1990 xuống 12,7% năm 1995, 0,1% năm 1999 và 0% năm 2000. Phá thế bao vây cấm vận, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài bằng nhiều công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản lí.

* Điều kiện vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, văn hóa không ngừng được nâng cao. Việt Nam đã từ một nước thiếu lương thực trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới.

* Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, ổn định chính trị được giữ vững, quan hệ kinh tế được mở rộng với nhiều nước trên thế giới, diện mạo đất nước có nhiều thay đổi lớn trên các lĩnh vực.

Đại hội IX khẳng định: “Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng. Đó là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Chủ trương xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thể hiện tư duy, quan niệm của Đảng về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Đó là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng ta một lần nữa khẳng định: “Thực tiễn phong phú và những thành tựu đạt được trong 15 năm đổi mới đó đã chứng minh tính đúng đắn của cương lĩnh được thông qua tại Đại hội VII của Đảng đồng thời giúp Đảng ta nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, một lần nữa khẳng định Cương lĩnh là ngọn cờ chiến thắng của sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng ta hiện nay và trong những thập kỷ tới, Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, còn nhiều khó khăn, vướng mắc cần có giải pháp đúng đắn, nhất là lao động, việc làm đang là vấn đề nổi cộm, nhức nhối nhất với tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị. là 74% và tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn là 30%. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật còn thấp trong tổng số lao động: theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/4/1999, lao động chuyên môn kỹ thuật chiếm 30,3%; lao động có trình độ trung học chuyên nghiệp chiếm 36,8%; trình độ Cao đẳng, Đại học chiếm 31,6%; Đại học chiếm 1,3%. [Kinh tế và Phát triển số 42, tháng 12/2000, tr.19]. Từ năm 2001, khi Việt Nam áp dụng chuẩn nghèo mới, tỷ lệ nghèo cũng sẽ tồi tệ hơn, khoảng 17% so với 11% của chuẩn cũ. Hiện nay, mức tiêu dùng của dân cư thấp, tích luỹ nội bộ của nền kinh tế
kinh tế chỉ đạt khoảng 25-27% GDP, tích luỹ chỉ đạt dưới 20% GDP. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng cũng yếu kém, điện năng bình quân đầu người chỉ hơn 340kwh, mật độ giao thông trên 1000 dân cũng thấp hơn nhiều so với các nước xung quanh. [Thời báo kinh tế Việt Nam, số 151, ngày 18 tháng 12 năm 2000]

Nguyên nhân của những khó khăn đó là do trong nội bộ nền kinh tế nước ta còn nhiều mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường.

3. Những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt Nam.

3. 1. Mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế thị trường với mục tiêu xây dựng con người xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa. Nhân tố con người có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, bởi con người là chủ thể của mọi sáng tạo, của mọi nguồn của cải vật chất và văn hóa. Con người phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là động lực của sự nghiệp xây dựng xã hội mới và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Từ một nước nông nghiệp, lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội phải bắt đầu từ nhân dân, lấy nhân dân làm điểm đầu. Một trong những điều kiện đảm bảo thắng lợi cho sự nghiệp xây dựng con người trong giai đoạn hiện nay là đời sống vật chất. Nhưng những nhu cầu phong phú về vật chất và tinh thần của con người chỉ có thể được thoả mãn trong một nền kinh tế ổn định, vững chắc, phát triển cao và tăng trưởng nhanh. Việc thực hiện sự nghiệp trồng người ngày nay gắn liền với quá trình mở rộng và hoàn thiện kinh tế thị trường kết hợp với mở cửa giao lưu quốc tế. Đại hội IX của Đảng khẳng định: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục và đào tạo là động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người - nhân tố cơ bản để phát triển xã hội và tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Nền kinh tế thị trường là loại hình kinh tế mà các mối quan hệ kinh tế giữa con người với con người được thể hiện thông qua thị trường, tức là thông qua việc mua bán hàng hóa và tiền tệ. Trong nền kinh tế thị trường, quan hệ hàng - tiền phát triển, mở rộng, bao trùm nhiều lĩnh vực, có ý nghĩa chung đối với người sản xuất và người tiêu dùng. Do phát sinh và vận hành khách quan trong những điều kiện lịch sử nhất định, kinh tế thị trường phản ánh trình độ văn minh, sự phát triển của xã hội, là nhân tố phát triển năng lực sản xuất, tăng trưởng kinh tế. kinh tế và thúc đẩy tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, kinh tế thị trường cũng có những khuyết tật, nhất là tính tự phát mù quáng, cạnh tranh lạnh nhạt, dẫn đến phá sản, thất nghiệp, khủng hoảng chu kỳ, ô nhiễm môi trường, v.v.

Xuất phát từ những phân tích trên, chúng ta thấy rằng đối với đất nước ta hiện nay, không thể xây dựng và phát triển con người nếu thiếu yếu tố kinh tế thị trường. Xây dựng, củng cố và hoàn thiện cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước toàn diện theo định hướng xã hội chủ nghĩa cũng có nghĩa là tạo điều kiện vật chất cơ bản để thực hiện chiến lược xây dựng con người phát triển đất nước. Thế kỷ 21.

Trong những năm qua, kinh tế thị trường ở nước ta đã được đông đảo nhân dân hưởng ứng và đi vào cuộc sống rất nhanh, góp phần khơi dậy nhiều tiềm năng sáng tạo, làm cho nền kinh tế sôi động hơn, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phát triển hơn, bộ mặt thị trường thay đổi. Đây là những kết quả đáng khích lệ, đáng phát huy, thể hiện sự vận động, phát triển đúng quy luật xã hội. quá trình biện chứng của quá trình tiến lên công nghiệp từ nhận thức khách quan đến chủ quan trên phạm vi toàn xã hội.

Bên cạnh đó, còn một khía cạnh khác cũng cần nói đến: nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay không chỉ tạo điều kiện vật chất để xây dựng và phát huy nguồn nhân lực mà còn tạo môi trường. xã hội phù hợp để con người phát triển hài hòa, toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Kinh tế thị trường tạo ra sự cạnh tranh và chạy đua gay gắt. Điều đó buộc con người phải năng động, sáng tạo, linh hoạt, nhanh nhẹn, biết quan sát, phân tích để thích ứng và hành động có hiệu quả, từ đó nâng cao năng lực thực tiễn. con người, góp phần giảm bớt sự chậm chạp, trì trệ cố hữu của người lao động trong nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu hàng ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam. Kinh tế thị trường tạo điều kiện thích hợp để con người mở rộng các mối quan hệ, trao đổi, mua bán, từ đó hình thành những chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới theo tiêu chí thị trường như uy tín đi đôi với chất lượng. , uy tín trong giao dịch….

Tuy nhiên, phải thấy rằng không phải cứ xây dựng kinh tế thị trường là phẩm chất tốt đẹp tự hình thành cho con người, có lúc, có nơi, kinh tế thị trường không những không làm cho con người hạnh phúc. năng động hơn, tốt hơn nhưng ngược lại, cũng tha hóa bản chất con người, biến con người thành những tên nô lệ hám tiền hay những kẻ đạo đức giả chỉ biết coi trọng sức mạnh và lợi ích cá nhân, sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm, văn hóa, đạo đức, luân lý... Bên cạnh những mặt tích cực tác dụng, kinh tế thị trường còn nhiều khiếm khuyết, hạn chế gây tác động xấu. Quá đề cao lợi ích cá nhân mà bỏ qua lợi ích tập thể, xã hội là một rủi ro lớn. Lợi nhuận kích thích sản xuất, nhưng mặt khác, lợi nhuận cũng tự phát đẩy con người đến những hành vi hủy hoại môi trường sống, suy thoái đạo đức, nhân phẩm. Cạnh tranh trên thương trường khiến con người năng động, sáng tạo hơn nhưng đôi khi nó cũng đánh mất đi lòng nhân ái, lòng vị tha, biến con người thành những cỗ máy chỉ biết tính toán sòng phẳng, lạnh lùng. thiếu tình người. Quan hệ hàng-tiền làm hồi sinh thị trường nhưng cũng bào mòn nhân cách, hạ thấp phẩm giá con người. Bên cạnh đó, kinh tế thị trường kéo theo hàng loạt tệ nạn xã hội dẫn đến những rối loạn, khủng hoảng cho gia đình, hạt nhân và tế bào của xã hội. Cờ bạc, rượu chè, mại dâm, ma túy, buôn lậu, hối lộ, tham nhũng... là những căn bệnh trầm kha không dễ khắc phục trong nền kinh tế thị trường. Quả không sai khi hình dung kinh tế thị trường như con dao hai lưỡi, nếu sử dụng không cẩn thận rất dễ bị đứt tay.

Những phân tích trên cho thấy kinh tế thị trường và mục tiêu xây dựng con người xã hội chủ nghĩa là mâu thuẫn biện chứng trong thực tiễn nước ta hiện nay. Đây là hai mặt đối lập của một mâu thuẫn xã hội. Giữa kinh tế thị trường và quá trình xây dựng con người vừa có sự thống nhất, vừa có sự đấu tranh. Kinh tế thị trường tạo điều kiện xây dựng và phát huy nguồn lực con người, đồng thời tạo ra chất độc đầu độc và hủy hoại con người.

Giải quyết những xung đột này không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Đối với nước ta, mâu thuẫn giữa kinh tế thị trường với quá trình xây dựng con người được giải quyết bằng sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng ta xác định: “Sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội mà là thành tựu phát triển của nền văn minh nhân loại, tồn tại khách quan, cần thiết cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả khi chủ nghĩa xã hội đó được xây dựng xong”. . Như vậy, Đảng ta vạch rõ sự thống nhất giữa kinh tế thị trường với mục tiêu xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa: “Việc vận dụng cơ chế thị trường đòi hỏi phải nâng cao năng lực quản lý vĩ mô của Nhà nước, đồng thời, quản lý vĩ mô của Nhà nước. thực hiện tốt vấn đề này không thể phát huy tác động tích cực, rộng lớn cũng như ngăn ngừa, hạn chế, khắc phục những tiêu cực, bất cập của kinh tế thị trường. xây dựng nguồn nhân lực, phải tiến hành các hoạt động văn hóa, giáo dục để khắc phục tâm lý tham tiền, coi nhẹ đạo đức, coi thường giá trị con người, phải ra sức phát huy các giá trị tinh thần, đạo đức, thẩm mỹ, văn hóa, nghệ thuật di sản của dân tộc, đây là công cụ, phương tiện quan trọng để tác động, góp phần giải quyết mâu thuẫn đó”. Và Đại hội IX của Đảng cũng xác định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với người dân".

Tóm lại, kinh tế thị trường với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội là một mâu thuẫn biện chứng xã hội trong thực tiễn nước ta hiện nay. Mâu thuẫn đó được giải quyết bằng tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy giá trị tinh thần dân tộc.

3. 2. Mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa.

Một trong những luận điểm rất quan trọng thể hiện tư duy mới của Đảng ta được thể hiện trong Văn kiện Đại hội VI của Đảng là: “Chính sách kinh tế nhiều thành phần và cơ cấu”. Từ đó, Đảng ta từng bước xác định chủ trương xây dựng ở nước ta nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trải qua thực tiễn đổi mới, chính sách, cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã phát huy hiệu quả, đóng góp to lớn vào thành công của nền kinh tế. của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 1996, khi tổng kết 10 năm đổi mới, chúng ta nhất trí đánh giá đó là một quyết sách chiến lược đúng đắn của Đảng. Từ đó tạo nên những thành tựu to lớn, đưa nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tuy nhiên, trong khi nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến ​​vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, có ý kiến ​​băn khoăn về việc Đảng ta tiếp tục kiên định chủ trương xây dựng “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. , nhất là cụm từ “định hướng xã hội chủ nghĩa”, có người cho rằng: “về cả lý luận và thực tiễn, kinh tế thị trường - điều kiện tất yếu để phát triển kinh tế - không thể đi đôi với định hướng xã hội chủ nghĩa”. và "Giữa hai phải chọn một, không thể "bắt cá hai tay"" và theo họ, nếu chọn hướng đi thì "thất bại, bế tắc". Ý kiến ​​đó cho rằng đã là kinh tế thị trường thì đương nhiên vận động theo hướng tư bản chủ nghĩa, nước ta đang cần phát triển, cần vận dụng cơ chế thị trường để thu hút mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế thì đều phải nêu “định hướng xã hội chủ nghĩa”. . Cụm từ “định hướng xã hội chủ nghĩa” có thể dẫn đến hai nhược điểm: một là, kinh tế thị trường là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản nên không thể gắn định hướng xã hội chủ nghĩa với nó; thứ hai, nêu định hướng xã hội chủ nghĩa ở đây dễ gây nghi ngờ cho các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư tư nhân trong nước và nhà đầu tư đến từ các nước tư bản.

Như các bạn đã biết, vào cuối thời kỳ công xã nguyên thủy, đầu thời kỳ xã hội đầy nước mắt, loài người đã có bước nhảy vọt trong lĩnh vực sản xuất ra của cải vật chất. Trong đó, nền sản xuất bắt đầu xuất hiện sản phẩm thặng dư, tức là phần sản phẩm vượt quá sản phẩm cần thiết do người sản xuất tạo ra, mặc dù lúc đầu “sự dư thừa” đó hoàn toàn là ngẫu nhiên, nhưng cùng với lao động. Quyền sở hữu tư nhân được thiết lập, nhân viên có thể sở hữu những sản phẩm “thừa” đó, trao đổi với nhau để nhận lại những sản phẩm mình thiếu do bộ phận chuyên trị mụn thực hiện. Thị trường sơ cấp ra đời từ đó.

Tuy nhiên, nó phải trải qua một quá trình phát triển lâu dài, cho đến khi kết thúc xã hội phong kiến ​​và bắt đầu chủ nghĩa tư bản, nền kinh tế thị trường ra đời và phải kết thúc thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh. kinh tế thị trường được hình thành đầy đủ.

Kinh tế thị trường trước hết là kinh tế hàng hóa với đặc điểm chung là người sản xuất làm ra sản phẩm nhằm mục đích bán (để trao đổi) chứ không phải để tự tiêu dùng, sản phẩm thừa ngẫu nhiên. như trước. Ngày nay, khi nền kinh tế thị trường hiện đại phát triển phổ biến, đặc trưng cơ bản đó không những không mất đi mà còn được bổ sung, làm phong phú thêm bằng các hình thức và nội dung quan hệ trao đổi. và sự can thiệp của nhà nước vào quá trình đó.

Như vậy, kinh tế thị trường phát triển từ nguyên thủy đến hiện đại là một sáng tạo của loài người trong quá trình sản xuất và trao đổi, là trình độ văn minh mà loài người đã đạt được. Vì vậy, mọi quan niệm cho rằng kinh tế thị trường là do tư bản tự phát minh ra đều là vô căn cứ: đồng nhất kinh tế thị trường với chủ nghĩa tư bản rồi trốn tránh, hoặc coi nó như một công cụ tạm thời, hoặc coi việc vận dụng cơ chế thị trường là mặc nhiên chấp nhận con đường tư bản chủ nghĩa. .. có thể dẫn đến những sai lầm đáng tiếc. Kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa ra đời chỉ đẩy kinh tế thị trường sang một giai đoạn phát triển mới cả về quy mô, tính chất và độ bao phủ. Là sự phát triển tiếp tục xu thế khách quan của nền kinh tế chủ nghĩa xã hội nói chung, của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nói riêng, là sự phát triển có tác động tiêu cực biện chứng đối với kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Từ đó, một nền kinh tế thị trường mới về chất ra đời.

Nền kinh tế thị trường luôn tồn tại dưới một chế độ chính trị, chế độ chính trị. Nhờ tận dụng triệt để kinh tế thị trường, nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa đó đã đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội, phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Cũng nhờ kinh tế thị trường, quản lý xã hội đã đạt được những thành tựu về văn minh hành chính, văn minh công cộng, con người nhạy cảm, tế nhị, có năng lực sáng tạo, phát triển thách thức.

Ngay trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Đảng ta đã khẳng định: “Sản xuất hàng hóa là thành tựu và văn minh của nhân loại”, chúng ta không chỉ kiên định “Không bỏ qua kinh tế hàng hóa” như trong Văn kiện Đại hội. Điều đó VI đã nêu, nhưng cũng khẳng định kinh tế thị trường còn tồn tại khách quan cho đến khi xây dựng CNXH. Trong Dự thảo Văn kiện Đại hội IX tiếp tục khẳng định: “Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Mặt khác, vấn đề định hướng phát triển cho nền kinh tế thị trường cũng là vấn đề cần quan tâm. Trong lịch sử hình thành Nhà nước, chức năng kinh tế thường xuất hiện sau chức năng hành chính công, lúc đầu chỉ “mờ nhạt” đơn thuần là thu thuế của các tầng lớp nhân dân hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng, do tính tự phát của kinh tế thị trường ngày càng gây ra những hậu quả nặng nề mà xã hội phải gánh chịu nên Nhà nước càng phải can thiệp sâu hơn vào nền kinh tế. Từ đó chức năng kinh tế của Nhà nước dần dần được xác định. Lý thuyết của J. M. Ken (nhà kinh tế học người Anh, 1884. 1946) là một ví dụ về việc kêu gọi “bàn tay hữu hình” của Nhà nước can thiệp vào thị trường để hạn chế tính tự phát và tiêu cực của thị trường. cơ chế thị trường... Vì vậy, sự can thiệp vào quá trình kinh tế đó được coi là đương nhiên, có tính quy luật của kinh tế thị trường và định hướng phát triển cho nền kinh tế đó cũng hoàn toàn phụ thuộc vào bản chất giai cấp của đảng cầm quyền.

Nhà nước là sản phẩm của đấu tranh giai cấp, là công cụ của giai cấp thống trị, nhà nước can thiệp vào nền kinh tế thị trường để bảo vệ lợi ích của giai cấp và đảng cầm quyền. Nhà nước tư bản can thiệp vào nền kinh tế thị trường ngay từ buổi đầu ra đời nhằm thúc đẩy quá trình tích luỹ sơ khai tư bản, nhằm hình thành và phát triển chủ nghĩa tư bản; thậm chí sau này, khi nhà nước tư bản ban hành luật chống độc quyền cũng không triệt tiêu lợi ích của giai cấp công nhân mà còn phá vỡ lợi ích toàn cầu của chế độ tư bản nói chung và của các tập đoàn tài chính nói riêng. .

Vì vậy, việc Nhà nước quản lý vĩ mô nền kinh tế và định hướng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa sang nền kinh tế thị trường là lẽ đương nhiên, phù hợp với tính quy luật được hình thành trong thực tiễn. Ngay trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa VIII, Đảng ta đã khẳng định: “Đổi mới và tăng cường quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội”. Coi đó là chủ trương lớn bảo đảm thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa.

Liệu việc xác định “định hướng xã hội chủ nghĩa” cho nền kinh tế thị trường mà chúng ta đang xây dựng có khiến các nhà đầu tư nghi ngờ? Chúng ta biết rằng mục đích đầu tư của các nhà tư bản trong nước hay nước ngoài trước hết là thu lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận càng cao thì khả năng thu hút đầu tư càng lớn, đó là bản chất của vấn đề. . Vì vậy, việc các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư đến từ các nước tư bản có hoài nghi hay không trước hết phụ thuộc vào vấn đề lợi thế so sánh giữa thị trường Việt Nam và thị trường quốc tế. thuộc kinh tế; Sau đó là các vấn đề về môi trường kinh doanh như: cơ sở hạ tầng, tỷ lệ an toàn vốn, luật pháp, chính sách, sức hấp dẫn của thị trường, lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút khách hàng. hợp tác đầu tư so với các nước trong khu vực... hơn là việc có hay không đưa cụm từ “định hướng xã hội chủ nghĩa” vào Văn kiện Đại hội Đảng.

Trong thời kỳ chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, vấn đề “định hướng xã hội chủ nghĩa” được xem xét một cách cơ bản và toàn diện từ kinh tế đến chính trị - xã hội. Ở góc độ kinh tế, “định hướng xã hội chủ nghĩa” chỉ có thể được xem xét từ bản thân phương thức sản xuất, từ phôi thai kinh tế - xã hội, không thể xem xét “định hướng xã hội chủ nghĩa” trong phạm vi kinh tế. Xét riêng phạm vi kinh tế, có hai yếu tố khách quan góp phần trực tiếp bảo đảm “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Trước hết là định hướng về chế độ kinh tế, vai trò quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, sau đó là vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước.

Về hệ thống kinh tế, sau một số năm đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có bản chất mới, chứa đựng những động lực phát triển nội tại từ khả năng vốn có của chế độ sở hữu đa dạng. Nhờ chuyển sang kinh tế thị trường, nền kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, bước đầu lòng tin của nhân dân vào chủ nghĩa xã hội được củng cố. Trong lòng dân, chủ nghĩa xã hội không chỉ là những triết lý lý luận trừu tượng mà gắn với những vấn đề cụ thể của cuộc sống hàng ngày, tiến lên phù hợp với cách nghĩ, cách làm của hàng triệu người. Vì vậy, càng đổi mới kinh tế càng tiến gần tới chủ nghĩa xã hội.

Chế độ kinh tế mới mang tinh thần dân chủ, giải phóng sức sản xuất, thực sự tôn trọng cá nhân, phát triển cá nhân trong hợp tác, là cơ sở của một nền dân chủ mang bản chất xã hội chủ nghĩa, trong đó quyền công dân về kinh tế, trước hết là quyền công dân. quyền tự do sản xuất, kinh doanh công khai, hợp pháp, tích lũy lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh, biết làm giàu cho mình và cho xã hội. Từ đó, lợi ích thiết thân của mỗi người được hiện thực hóa, tạo điều kiện thực hiện chiến lược kinh tế - xã hội của đất nước. Chúng ta không thể hiện thực hóa tư tưởng “định hướng xã hội chủ nghĩa” nếu không coi trọng đúng đắn nền kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường gắn chặt với kinh tế nhiều thành phần và xu thế xã hội hóa, không biệt lập mà thống nhất. , có xu hướng chỉ đạo.

Tính “định hướng xã hội chủ nghĩa” còn thể hiện trong quan hệ phân phối: phân phối bình đẳng sẽ tạo động lực phát triển. Trong nền kinh tế thị trường, chúng ta chủ trương phân phối theo lao động và theo vốn trên cơ sở khuyến khích mọi người tự do sản xuất, kinh doanh hợp pháp, công khai, đồng thời thực hiện chính sách bình đẳng xã hội. Hệ thống xã hội chủ nghĩa là hệ thống của dân, do dân, do dân phá nên chúng ta chủ trương chống bóc lột, bất công, chăm lo sự nghiệp y tế, giáo dục, đấu tranh cho đạo đức mới, lối sống mới. Lối sống lành mạnh.

Khả năng định hướng trước hết phụ thuộc vào nhân tố chính trị - sự lãnh đạo của Đảng, sự cân nhắc lựa chọn từ các nhân tố dân tộc và thời đại. Một Đảng có đủ dũng khí để phá bỏ chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân, có trí tuệ, có khả năng hình thành một hệ thống tri thức khoa học và kỹ thuật chính trị phù hợp, có sức hấp dẫn đối với các lực lượng kinh tế. các nền kinh tế khác, có năng lực tổ chức thực tế. Thực tiễn lãnh đạo cách mạng cũng như công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam chứng minh, không một đảng nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam làm được điều đó. Chính công cuộc đổi mới đó đã củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
Nền kinh tế thông tin gắn liền với nhà nước pháp quyền, yếu tố chỉ đạo còn phụ thuộc vào năng lực quản lý, điều hành của nhà nước. Nhà nước điều hành nền kinh tế trên cơ sở pháp luật và pháp luật bảo đảm sự bình đẳng của các chủ thể kinh tế, hạn chế những khuyết tật vốn có của thị trường, chống lại các lực lượng vật chất đối lập với nó. . Khả năng chỉ đạo còn phụ thuộc vào khả năng kiểm soát của Nhà nước, trên cơ sở xác định loại trừ các chủ thể tham gia thị trường, tạo môi trường cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời chống tham nhũng quan trọng. quan liêu, làm trong sạch bộ máy Nhà nước. Khả năng định hướng còn phụ thuộc vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người lao động kiểu mới trung thành với lý tưởng xã hội chủ nghĩa, có tri thức xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cùng với việc thừa nhận sự tồn tại lâu dài của các thành phần kinh tế ở nước ta cho đến khi xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội như Văn kiện Đại hội VIII của Đảng đã nêu, lần này tại Văn kiện Đại hội IX, Đảng ta khẳng định mọi tổ chức doanh nghiệp trực thuộc các hình thức sở hữu khác nhau hoặc hỗn hợp được khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh bình đẳng, là một bộ phận cấu thành của kinh tế thị trường. định hướng xã hội chủ nghĩa.
Như vậy, việc xác định chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài chính sách phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và xây dựng “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” hoàn toàn không phải là “bắt cá hai tay”. là sự lựa chọn về ý thức hệ… do Đảng áp đặt lên toàn xã hội”. Ngược lại, đó là chủ trương đúng đắn, là sự thống nhất giữa Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta với tính chất của thời đại ngày nay, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Vì vậy, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không những không làm hạn chế khả năng thu hút đầu tư cho xây dựng và phát triển đất nước mà còn là động lực vật chất và tinh thần to lớn để thực hiện chủ trương. chính sách đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực - sức mạnh dân tộc, gắn với ngoại lực - sức mạnh thời đại để dân tộc ta vững bước vào thế kỷ mới.

3. 3. Mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội.

Lãi suất là sự tồn tại thực tế trong mối quan hệ giữa con người với nhau trong đời sống xã hội. Nó không phải là sản phẩm đơn thuần của ý thức mà là sản phẩm của ý thức phản ánh những điều kiện khách quan quyết định ý thức và hành động của con người. Vì vậy, không thể tách lợi ích ra khỏi con người và đời sống xã hội của họ.

Xã hội là một hệ thống lớn được hình thành từ những cá nhân cụ thể. Nói cách khác, chính bằng lợi ích và thông qua việc thực hiện lợi ích mà các cá nhân mới tập hợp lại, liên kết với nhau, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và từ đó hình thành nên xã hội. Để đạt được tăng trưởng kinh tế, bất kỳ chính sách kinh tế nào cũng phải tính đến lợi ích cá nhân. Bất cứ ai đầu tư vốn vào kinh doanh hoặc đào tạo để có trình độ chuyên môn cao và nghề nghiệp mà không nhằm mục đích thu lợi cá nhân và thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Trong điều kiện của cơ chế thị trường, mỗi con người cụ thể có nhu cầu riêng, không ai giống ai, có thể phù hợp hoặc không phù hợp, phát triển không theo hướng tích cực mà theo hướng tiêu cực, hướng tới chủ nghĩa cá nhân. cốt lõi. Từ đó làm nảy sinh mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội. Việc giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội có vai trò và ý nghĩa to lớn. Trong nhận thức và thực tiễn, chúng ta cần tránh sai lầm thấy sự thống nhất mà không thấy sự khác biệt giữa các lợi ích hoặc chỉ thấy sự khác biệt mà không thấy sự thống nhất giữa chúng. Sự phát triển xã hội và lịch sử nói chung chỉ có thể diễn ra bình thường, lành mạnh, đúng quy luật khi mỗi cá nhân tự nhận thức được mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội về mặt lợi ích. Điều đó Mác và Ăng-ghen đã chỉ ra: “Chừng nào con người còn ở trong một xã hội được hình thành một cách tự nhiên, chừng nào còn có sự phân chia giữa lợi ích riêng và lợi ích chung, thì chừng đó sự phân chia đó còn được thực hiện một cách không tự nguyện mà tự nhiên. thì bản thân hoạt động của con người sẽ trở thành lực lượng xa lạ, đối lập với con người, nô lệ cho con người chứ không phải không bị con người thống trị. .

Trong các loại lợi ích, lợi ích riêng của cá nhân có vai trò to lớn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ chính đáng của con người. Lợi ích cá nhân là trực tiếp, cụ thể là lợi ích tập thể, xã hội cũng là lợi ích gián tiếp. Vì vậy, trong bất kỳ thời đại nào, mỗi cá nhân luôn hành động vì lợi ích của mình. Vì vậy, lợi ích cá nhân đóng vai trò là cơ sở, động lực trực tiếp kích thích tính tích cực của con người. Lợi ích tập thể và xã hội còn thể hiện vai trò và động lực thông qua lợi ích của mỗi cá nhân. Mối quan hệ biện chứng giữa cá nhân và xã hội chỉ có thể được thực hiện đúng đắn khi mối quan hệ lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội được giải quyết một cách hài hòa. Đó là một quá trình mà lợi ích của một cá nhân không làm tổn hại đến lợi ích của các cá nhân khác và của toàn xã hội.

Hồ Chí Minh nêu rõ: “… Lợi ích cá nhân nằm trong lợi ích tập thể, là một bộ phận của lợi ích tập thể. Khi lợi ích chung của tập thể được bảo đảm thì mới thỏa mãn được lợi ích riêng của cá nhân” và “đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lao động lên trên lợi ích của mình”. Đây là quan điểm cơ bản xác định vị trí và mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân và lợi ích công cộng.

Trong xã hội có giai cấp bóc lột thống trị, giai cấp thống trị nào cũng cố duy trì đặc quyền, lợi ích của mình, cho nên cái gọi là “lợi ích chung, lợi ích xã hội” thực chất là lợi ích chung. lợi ích của giai cấp thống trị. Đại đa số nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột buộc phải phục vụ cái gọi là “lợi ích chung”. Tất nhiên, lợi ích cá nhân trong hoàn cảnh đó bị hạn chế, bị chà đạp, thậm chí bị tước đoạt. Vì vậy, không thể có cơ sở dung túng cho mối quan hệ giữa lợi ích chung và lợi ích riêng. Trong hệ thống xã hội chủ nghĩa, hệ thống lao động nhân dân là chủ, mỗi cá nhân là một thành viên của tập thể, giữ một vị trí nhất định, do đó cũng góp phần phân công lao động vào thành tựu chung của toàn xã hội. . Vì vậy, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, “lợi ích chung của tập thể được đảm bảo, chỉ có lợi ích cá nhân mới được thỏa mãn”. Khi chủ nghĩa xã hội chưa được xây dựng hoàn chỉnh, giữa
Lợi ích cá nhân và lợi ích chung nhiều khi vẫn mâu thuẫn, thậm chí mâu thuẫn với nhau. Ngoài lợi ích của dân tộc, của đất nước, Đảng ta không có lợi ích nào khác. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải nhận thức rõ "lợi ích cá nhân nhất định phải phục tùng lợi ích của Đảng, lợi ích của từng bộ phận nhất định phải phục tùng lợi ích toàn thể. Lợi ích tạm thời phải phục tùng lợi ích lâu dài. Đó là là, phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, và lợi ích của toàn Đảng, tức là lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định một cách dứt khoát: “nếu có mâu thuẫn giữa lợi ích chung của Đảng, có lợi ích cá nhân thì phải kiên quyết hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của Đảng…”.

Thực tế ở nước ta hiện nay còn không ít cán bộ, đảng viên chỉ biết lo cho lợi ích của bản thân, chỉ lo vun vén cho lợi ích riêng mà sẵn sàng chà đạp lên lợi ích chung của cả cộng đồng. xã hội. Nhiều trường hợp do ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân đã mượn danh nghĩa tập thể để làm ăn bất chính, làm giàu cho bản thân và gia đình, gây thiệt hại cho lợi ích chung của tập thể và xã hội hàng chục tỷ đồng. cộng đồng... Hiện tượng xem nhẹ, coi trọng lợi ích chung của tập thể, xã hội, đề cao lợi ích cá nhân đến mức tuyệt đối hóa còn khá phổ biến. Mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội nếu không được giải quyết tốt sẽ dẫn đến những bất đồng xã hội. Nếu lợi ích cá nhân bị xâm phạm thì xã hội mất động lực phát triển, ngược lại, nếu chỉ có lợi ích cá nhân mà lợi ích xã hội bị xâm phạm thì nạn nhân của bất bình đẳng chính là cộng đồng. cộng đồng xã hội. Cả hai lợi ích này thống nhất với nhau trong lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc. Nếu vì một lý do nào đó mà chúng bị thiệt hại thì quốc gia, dân tộc cũng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp, biểu hiện ít nhất là sự khủng hoảng về lợi ích, nhận thức của mỗi cá nhân và cộng đồng, sẽ ảnh hưởng đến quá trình xây dựng nền kinh tế ở nước ta. Cuộc đấu tranh giữa hai mặt đối lập, lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội, trong đó thống nhất với nhau là lợi ích dân tộc, tất yếu sẽ dẫn đến sự cạnh tranh chuyển hóa giữa chúng. Phương thức biến đổi mà chúng ta sẽ hành động là phương thức giải quyết xung đột. Để giải quyết mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân với lợi ích xã hội, phải giải quyết cơ bản hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích xã hội, đồng thời đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực của chủ nghĩa cá nhân. . Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chúng ta cần phân biệt tư lợi chính đáng với chủ nghĩa cá nhân. Lợi ích cá nhân chính đáng là điều tích cực, là động lực của sự phát triển xã hội, không những không đi ngược lại lợi ích chung mà còn là tiền đề để thực hiện lợi ích chung. Ngoài ra, chủ nghĩa cá nhân là một tiêu cực có tính hủy diệt, là khuynh hướng, lối sống của những người đặt lợi ích cá nhân, gia đình lên trên lợi ích tập thể, xã hội. Nhận thức đúng đắn về lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội là trách nhiệm đạo đức của mỗi con người trong xã hội hiện nay.

3. 4. Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất (LLSX) và quan hệ sản xuất (QĐSX).

“Lực lượng sản xuất là quan hệ giữa con người với tự nhiên được hình thành trong quá trình sản xuất”

“Quan hệ sản xuất là toàn bộ những quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất và nền sản xuất xã hội”. Nút được thể hiện ở 3 khía cạnh cơ bản như sau:

- Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất.

- Quan hệ trong tổ chức và quản lý sản xuất.

- Quan hệ phân phối sản phẩm lao động.

Ba mặt nói trên là một thể thống nhất hữu cơ tạo thành quan hệ sản xuất, trong đó quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất có ý nghĩa quyết định đối với các quan hệ khác.

Trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, vấn đề lực lượng sản xuất - quan hệ sản xuất là một vấn đề hết sức phức tạp mà Đảng ta đặc biệt quan tâm. Điều đó thể hiện ở việc nắm vững lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt của phương thức sản xuất, chúng tồn tại không tách rời nhau nhưng tác động biện chứng lẫn nhau tạo thành quy luật phổ biến của toàn bộ lịch sử nhân loại - quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tự nhiên và xã hội. trình độ của lực lượng sản xuất. Quy luật này vạch rõ sự phụ thuộc khách quan của quan hệ sản xuất vào trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, cũng như sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất trong quá trình sản xuất. Phát triển xã hội. Theo đó, lực lượng sản xuất là nội dung của phương thức sản xuất, quan hệ sản xuất là hình thái xã hội của chúng, lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất. Trong quá trình sản xuất để lao động bớt nặng nhọc và có hiệu quả cao hơn, con người luôn tìm cách cải tiến, hoàn thiện công cụ lao động, sáng tạo ra những công cụ lao động mới ngày càng tinh vi hơn. Cùng với sự thay đổi và phát triển của công cụ lao động, kinh nghiệm sản xuất, thói quen lao động, kỹ năng sản xuất và tri thức khoa học của con người cũng được nâng cao. Lực lượng sản xuất trở thành nhân tố tích cực nhất, cách mạng nhất. Ngoài ra, quan hệ sản xuất là nhân tố tương đối ổn định, có xu hướng lạc hậu hơn so với sự phát triển của lực lượng sản xuất.

Cùng với sự phát triển của lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất cũng hình thành và biến đổi cho phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Sự phù hợp đó là động lực làm cho lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ. Nhưng lực lượng sản xuất luôn phát triển và quan hệ sản xuất có xu hướng tương đối ổn định. Khi lực lượng sản xuất phát triển lên một trình độ mới thì quan hệ sản xuất không còn phù hợp với chúng, trở thành lực cản, cản trở sự phát triển của lực lượng sản xuất, mâu thuẫn gay gắt sẽ nảy sinh giữa hai nước. khía cạnh của phương thức sản xuất. Sự phát triển khách quan đó tất yếu dẫn đến sự xoá bỏ quan hệ sản xuất cũ, thay thế bằng quan hệ sản xuất kiểu mới phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất, mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển. phát triển. Quan hệ sản xuất là nhân tố quyết định, là tiền đề để lực lượng sản xuất phát triển khi nó phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Nó có nhiệm vụ chỉ ra mục tiêu, bước đi và tạo ra quy mô thích hợp để lực lượng sản xuất hoạt động, cũng như bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động, phát huy tính tích cực, sáng tạo của mọi người. - nhân tố quan trọng, quyết định trong lực lượng sản xuất.

Ở nước ta, trong thời gian đầu của thời kỳ quá độ, khi thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa chưa chiếm vị trí độc tôn, khi các thành phần kinh tế khác có nhiều khả năng góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, thì một số yếu tố trong quan hệ sản xuất sẽ biến mất. vượt ra ngoài lực lượng sản xuất và hướng vào việc tạo ra cơ sở vật chất-kỹ thuật ban đầu. Ở đây, yếu tố chủ quan là sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước phát huy tính tích cực xã hội của quần chúng nhân dân bằng lợi ích vật chất vốn có và tinh thần yêu nước của họ. Tuy nhiên, không thể nói những yếu tố tiên tiến của quan hệ sản xuất là tiền đề thúc đẩy sự phù hợp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, chúng chỉ có tác dụng tích cực trong một thời gian ngắn. Tại Đại hội VI, Đảng ta đã hoàn toàn đúng khi cho rằng: “... Lực lượng sản xuất bị kìm hãm không chỉ trong trường hợp quan hệ sản xuất lạc hậu mà cả khi quan hệ sản xuất phát triển đồng bộ, có những nhân tố vượt trình độ của lực lượng sản xuất.

Sở hữu tư liệu sản xuất ở nước ta đang là vấn đề được quan tâm. Sự lớn mạnh của lực lượng sản xuất tất yếu dẫn đến mâu thuẫn với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa mà mục tiêu của kinh tế thị trường ở Việt Nam là dựa trên chế độ sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất. tức là quyền làm chủ của người lao động đối với tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội. Sở hữu xã hội cũng là sở hữu nhà nước. Muốn vậy kinh tế nhà nước phải phát triển mạnh để nắm bắt kinh tế. Nhưng nếu xét trên quan điểm toàn diện, KTNN hiện nay phát triển chưa thỏa đáng, nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức, thái độ của một số người làm việc trong hệ thống KTNN cũng chưa đúng. Các thủ tục hành chính liên quan đến kinh tế cũng nhiêu khê, bệnh tật vẫn vậy.

Mối quan hệ trong tổ chức, quản lý sản xuất và phân phối sản phẩm ở nước ta cũng còn nhiều bất cập. Tổ chức quản lý sản xuất là điều kiện tất yếu để sản xuất phát triển. Một nền sản xuất muốn phát triển không chỉ dựa vào cơ cấu tổ chức và quản lý lạc hậu, chồng chéo. Ở nước ta hiện nay, qua quá trình đổi mới đó, chúng ta đã xây dựng được một hệ thống chính sách bao trùm tầm vĩ mô, giải quyết những vấn đề chủ yếu của nền kinh tế thị trường: định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển thành công. thành phần kinh tế của Nhà nước, tiến tới sở hữu toàn dân, bảo đảm công bằng xã hội. . . Nhưng đi vào cụ thể, có nhiều điều cần phải xem xét. Đó là sự chồng chéo về chức năng giữa các cơ quan quản lý, có quá nhiều cơ quan cùng quản lý một lĩnh vực nhưng không cơ quan nào chịu trách nhiệm chính; độc quyền quản lý Nhà nước đối với một số ngành, lĩnh vực như điện, than. . . làm cho các cơ quan quản lý tương ứng hách dịch, ỷ lại, không có ý thức vươn lên, ngày càng xa rời quần chúng. Một số chính sách còn mâu thuẫn với nhau như khuyến khích sản xuất trong nước với việc nhập khẩu hàng hóa tràn lan, gây khó khăn cho sản xuất trong nước. . .

Phân phối tại nước ta với mục tiêu tiếp theo là mọi người đều có đầy đủ các nhu cầu cần thiết. Nhưng hiện nay vẫn còn một số bộ phận vốn từ nghèo nàn, cơ sở vật chất rất thiếu thốn, trong khi ở đô thị sản phẩm lại quá dồi dào, tạo nên sự mất cân đối trong quan hệ phân phối, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống nhân dân. mọi người.

Như vậy, trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất tiên tiến và quan hệ sản xuất lạc hậu rất gay gắt, quyết liệt và cần được giải quyết. . Để giải quyết mâu thuẫn này, chúng ta phải nhận rõ nguyên nhân, hậu quả của cuộc đấu tranh giữa hai mặt đối lập đó và tìm ra phương thức tác động, chuyển hoá thích hợp vào cuộc đấu tranh, chuyển hoá giữa chúng. Từ đó, ta có một số biện pháp giải quyết mâu thuẫn trên:

Cần quán triệt định hướng xã hội chủ nghĩa trong xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần. Vỡ lẽ, thứ nhất, mỗi thành phần kinh tế có tính chất, hoạt động khác nhau và không tránh khỏi mâu thuẫn. Thứ hai, bản thân nền kinh tế nhiều thành phần không theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà có xu hướng tự phát tư bản chủ nghĩa. Thứ ba, việc xử lý vấn đề cơ cấu phát triển, cơ cấu các thành phần kinh tế có liên quan đến sự tồn tại và phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, việc xây dựng nền kinh tế thị trường không thể tách rời việc xây dựng đồng bộ và vận hành có hiệu quả cơ chế quản lý kinh tế - cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Xây dựng và củng cố cơ chế phân phối trong nền kinh tế thị trường.

Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở nước ta là mâu thuẫn giữa hai mặt đối lập thống nhất trong phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa. Sự chuyển hóa giữa chúng tạo ra một phương thức sản xuất mới: Phương thức sản xuất Cộng sản chủ nghĩa.

KẾT LUẬN

1. Kết luận

Mâu thuẫn là hiện tượng khách quan phổ biến, nó tồn tại trong mọi sự vật, hiện tượng, ở mọi giai đoạn tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng. Nhưng trong các sự vật, hiện tượng khác nhau ở các giai đoạn phát triển khác nhau của mỗi sự vật, hiện tượng trong mỗi lĩnh vực, mỗi yếu tố cấu thành sự vật sẽ có những mâu thuẫn khác nhau. Sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập tạo thành động lực bên trong của sự vận động và phát triển dẫn đến sự mất đi cái cũ và ra đời cái mới tiến bộ hơn. Vì vậy, trong hoạt động thực tiễn, sự phát triển độc lập của mỗi bên làm nảy sinh mâu thuẫn cụ thể nhằm nhận thức bản chất, xu hướng phát triển của sự vật, hiện tượng để tìm ra cách thức, phương tiện, lực lượng giải quyết mâu thuẫn và tổ chức thực hiện để giải quyết mâu thuẫn. Vì vậy, trong đời sống xã hội, mọi hành động đấu tranh cần được coi là chính đáng khi nó thúc đẩy sự phát triển.

Sự xuất hiện các mâu thuẫn trong nền kinh tế phải được coi là một thực tế khách quan. Bởi giải quyết được những mâu thuẫn này chính là động lực để chúng ta phát huy thế mạnh, giữ vững sự đoàn kết, ổn định, vì mục tiêu chung là phát triển kinh tế, mang lại cuộc sống mới cho nhân dân. hạnh phúc và một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Nhưng bên cạnh đó đang nảy sinh hàng loạt mâu thuẫn giữa các loại hình kinh tế thị trường với tư cách là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản và việc thực hiện kinh tế thị trường ở nước ta, mâu thuẫn giữa sự yếu kém của quan hệ sản xuất so với kinh tế thị trường. với trình độ phát triển của toàn bộ lực lượng sản xuất, giữa phát triển kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa, mâu thuẫn giữa kinh tế thị trường với mục tiêu xây dựng con người xã hội chủ nghĩa...

Sự thành công của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta phụ thuộc vào việc giải quyết những mâu thuẫn trên. Vấn đề đặt ra là phải nghiên cứu những mâu thuẫn đó và tìm cách giải quyết chúng. Nghiên cứu mâu thuẫn là để xem mâu thuẫn nào là cơ bản, mâu thuẫn nào không cơ bản để rồi cuối cùng tìm ra giải pháp, từ đó giải quyết mâu thuẫn không bản chất.

2. Giải pháp cho nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.

Để giải quyết tốt những mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, trước hết phải nắm vững cơ sở lý luận của vấn đề, đó là quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Có những vấn đề, quy luật tất yếu cần được vận dụng và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thực hành mà không có lý thuyết hướng dẫn thực hiện thành thực hành mù quáng. Lý luận không liên hệ với thực tiễn là lý luận vận dụng…” Lý luận mà chúng ta quan tâm ở đây là học thuyết mâu thuẫn biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Nhà nước ta là nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhà nước của dân, do dân, vì dân. Chúng ta tiến tới một xã hội dựa trên toàn dân, do Nhà nước làm chủ. Muốn vậy, Nhà nước phải có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, tức là Nhà nước phải nắm “chèo lái” con thuyền kinh tế. Để nền kinh tế nước ta vận hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cần giải quyết những vấn đề cơ bản sau:

Một là, thực hiện tốt vai trò, chức năng của Nhà nước trong quản lý kinh tế. Nhà nước có chức năng cơ bản là tổ chức và xây dựng nền kinh tế. Do đó, nó có chức năng quản lý. Trong nền kinh tế thị trường, vai trò của Nhà nước ngày càng quan trọng. Kinh tế thị trường không có sự can thiệp của Nhà nước chẳng khác gì vỗ tay.

Ở nước ta, chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế cần tập trung vào các nội dung sau:

+ Tạo điều kiện, môi trường cho các quy luật kinh tế hoạt động như quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh. Đồng thời, phát triển đồng bộ các loại thị trường như thị trường vốn sản xuất, thị trường hàng tiêu dùng, thị trường tài chính, thị trường lao động, thị trường dịch vụ… Trên cơ sở đó, các thị trường mới được tham gia phân phối nguồn lực. tài nguyên và khai thác hiệu quả tài nguyên.

+ Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật tạo môi trường bình đẳng cho hoạt động của các thành phần kinh tế.

Trong thời gian qua, Nhà nước ta đã bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách tương đối phù hợp với điều kiện trong nước và thông lệ quốc tế nhằm hoàn thiện cơ chế thị trường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều sơ hở, thiếu đồng bộ, sai
Sự phân hóa làm cho các hình thức kinh tế bị lẫn lộn, các ngành kinh tế gặp khó khăn như chính sách thuế, chính sách cạnh tranh, cơ chế độc quyền trong một số ngành, lĩnh vực. Có một số chính sách gây thiệt hại cho đối tượng này nhưng lại tạo kẽ hở để đối tượng khác luồn lách, thoát khỏi sự kiểm soát của Nhà nước.

Vì vậy, việc sửa đổi, hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật, chính sách, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, ổn định làm “sân chơi” cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Sửa đổi hệ thống chính sách theo hướng giảm bao cấp, bao trùm và đa dạng hóa các hình thức sở hữu, tạo điều kiện cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế.

+ Tập trung phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, xây dựng kết cấu hạ tầng.

Đây là những vấn đề rất quan trọng tạo cơ sở cho việc hoàn thiện cơ chế thị trường. Trong nền kinh tế thị trường, các đơn vị sản xuất kinh doanh vì lợi nhuận đều tìm những ngành, lĩnh vực đầu tư thuận lợi, vốn ít, thu hồi vốn nhanh. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, cơ sở hạ tầng có vốn đầu tư lớn, dài hạn, thu hồi vốn chậm nên không hấp dẫn các lĩnh vực đầu tư. Vì vậy, Nhà nước phải thực hiện chức năng này. Đồng thời, trên cơ sở đó, Nhà nước nắm giữ một phần nguồn lực và địa bàn chủ yếu để chi phối, điều tiết các hoạt động kinh tế, xã hội nhằm bảo đảm tăng trưởng và phát triển kinh tế.

+ Thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội và bảo vệ môi trường.

Nền kinh tế thị trường có xu hướng phân hóa giai cấp, chênh lệch thu nhập và đời sống giữa các tầng lớp dân cư, giữa thành thị và nông thôn. Tăng trưởng kinh tế không gắn với tiến bộ và công bằng xã hội, làm cạn kiệt tài nguyên, hủy hoại môi trường. Vì vậy, chỉ có Nhà nước mới thực hiện được chính sách xã hội, chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ở nước ta tiếp tục thực hiện các chính sách giảm nghèo, chính sách dạy nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, chính sách đầu tư vốn, chương trình 327, 135, chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn. , trợ cấp gia đình bằng nước, người già sống cô đơn.

Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước quản lý nền kinh tế không phải bằng sự can thiệp trực tiếp vào sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh doanh mà chỉ thực hiện chức năng định hướng và tạo môi trường thuận lợi thông qua hệ thống kinh tế. hệ thống pháp luật, chính sách tạo điều kiện vật chất - kỹ thuật để phân phối lực lượng sản xuất và khai thác tài nguyên có hiệu quả.

Thứ hai, phát triển và hoàn thiện hệ thống tài chính, tiền tệ, tạo điều kiện cho sản xuất hàng hóa và kinh tế thị trường phát triển.

Hệ thống, chính sách tài chính của nước ta phải tạo điều kiện huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển, tăng tích luỹ của cả khu vực công và khu vực dân cư.

Chính sách tài chính phải khơi thông dòng bơm, hút vốn và điều tiết vốn đầu tư phù hợp trong từng thời kỳ. Chính sách tài chính tích cực phải có tác dụng hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng, điều tiết sản xuất kinh doanh, điều tiết và phân phối thu nhập, góp phần thực hiện bình đẳng xã hội, đồng thời kích thích sản xuất phát triển.

Chính sách tiền tệ được thực hiện hiệu quả sẽ góp phần kiềm chế và đẩy lùi lạm phát. Tăng trưởng kinh tế sẽ không có ý nghĩa, dẫn đến bùng nổ lạm phát và trong một nền kinh tế lạm phát cao sẽ không thể tăng trưởng bền vững, do đó sẽ không có cơ sở kinh tế vững chắc để hoàn thành nhiệm vụ. Chính sách xã hội.

Thứ ba, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, kinh tế chỉ có thể phát triển khi ổn định chính trị - xã hội được giữ vững và ổn định bảo đảm cho các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế không bị gián đoạn. Tập trung nhân tài, vật lực để phát triển kinh tế sẽ tạo tâm lý yên tâm cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội bình đẳng, dân chủ, văn minh. một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, ổn định không có nghĩa là giậm chân tại chỗ mà ngược lại, trên cơ sở những kết quả đạt được và yêu cầu của công cuộc đổi mới kinh tế, cần từng bước đổi mới hệ thống chính trị, giải quyết các vấn đề xã hội. Đối với nước ta, vấn đề cấp thiết nhất hiện nay là phải xây dựng một nhà nước pháp quyền đủ mạnh nhưng đồng thời phải thực hành dân chủ. Nhà nước phải thực sự của dân, do dân và do dân, đồng thời phải thể hiện sự thống nhất của quyền lực.

Bốn là, phải kiên trì thực hiện chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa dạng hóa các hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất. Trong thời gian qua chúng ta chưa quan tâm đúng mức đến kinh tế ngoài nhà nước nên khu vực kinh tế này phát triển chậm. Tỷ trọng kinh tế ngoài nhà nước trong GDP có xu hướng giảm, đây là vấn đề chưa phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế đã đề ra. Giải pháp cho tình trạng này không chỉ là đề ra đường lối, chính sách mà còn phải tổ chức, hướng dẫn, giúp đỡ kinh tế ngoài quốc doanh phát huy tiềm năng to lớn của nó. Phải kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động kinh tế ngoài quốc doanh như buôn lậu, trốn thuế, gian lận, làm hàng giả... nhưng đồng thời cũng phải khuyến khích người dân, doanh nghiệp làm giàu chính đáng. và hợp pháp. Trong những lĩnh vực chỉ có kinh tế quốc doanh, cần thiết lập một số cơ sở để tạo ra sự cạnh tranh, thúc đẩy phát triển, khắc phục tình trạng độc quyền sẽ dẫn đến độc quyền và trì trệ. Cần mở rộng hình thức sở hữu hỗn hợp giữa các thành phần kinh tế trong nước cũng như giữa trong nước và nước ngoài nhằm tạo ra ngày càng nhiều doanh nghiệp “Vốn Nhà nước”.

Thứ năm, phải kiên quyết giữ vững kỷ cương phép nước, chống tham nhũng. Trong nền kinh tế thị trường, động cơ cá nhân được giải phóng. Ở nước ta những năm gần đây, thị trường đó đâu đâu cũng xuất hiện nhưng tất cả đều chưa hoàn thiện nên các động cơ cá nhân bị xuyên tạc, bóp méo. Tình trạng vi phạm pháp luật trong nước có xu hướng gia tăng, tham nhũng có nguy cơ phát triển. Để khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật và tham nhũng như hiện nay, Nhà nước cần sớm xây dựng hành lang pháp lý để các doanh nghiệp cũng như mọi người dân được tự do hoạt động và phát huy các hoạt động của mình. tiềm năng, sáng kiến ​​nhưng tuyệt đối không được vượt ra ngoài khuôn khổ pháp luật đó. Mọi hành vi vi phạm đều phải bị ngăn chặn và nghiêm trị.

Kinh tế thị trường tuy có những mặt trái tất yếu, nhưng về cơ bản và lâu dài, nó là một trong những điều kiện để thực hiện công bằng, bình đẳng xã hội. Với những biện pháp trên, chúng ta hy vọng có thể xây dựng tốt nền kinh tế nhiều thành phần, đi đúng hướng mà Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh. Nhân dân được sống trong hòa bình, độc lập, tự chủ và xã hội bình đẳng, dân chủ, văn minh.

Xem thêm: Tổng hợp với hơn 72 về trục vớt chiếc xe mercedes hay nhất

5. Nội dung liên quan đến quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

 • Tiểu luận quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

 • Bài giảng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

 • Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập và mối liên hệ với thực tiễn

 • Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập trong thực tiễn

 • Hãy vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập cho bản thân

 • Vận dụng quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập trong thực tiễn cuộc sống hiện nay

 • Vấn đề quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

 • Ví dụ quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

 • Ví dụ minh họa quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

5/5 - (42095 bình chọn)