Một hình vuông có chu vi la 5 dm 6 cm hỏi cạnh của hình vuông dài


chủ đề

Bạn đang xem: Một hình vuông có chu vi la 5 dm 6 cm hỏi cạnh của hình vuông dài

phần tôi

Câu hỏi 1. Đúng chính tả D, sai chính tả WILL

a) Tính diện tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 dm, chiều rộng 6 cm.

36 cm2 … 360 cm2 … 306 cm2 …

b) Tính diện tích và chu vi của miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 4 dm, chiều rộng bằng (dfrac{1}{5}) chiều dài.

Diện tích: 310cm2 … 320cm2 …

Chu vi: 96cm...86cm...

Câu 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Một tấm bìa cứng hình vuông có chu vi 24 cm. Tính diện tích miếng bìa này.

A. 6cm2 B. 12cm2 C. 36cm2

Câu 3. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Tìm (x):

a) (x) – (754 + 14763) = 23456. Giá trị của (x) là:

A. 38973 B. 39973 C.7939

b) (x): 7 = 418 + 432. Giá trị của (x) là:

A. 5850 B. 5950 C. 6050

Phần II.

Bài 1. Tìm diện tích hình chữ nhật có chiều rộng là 5 cm và chiều rộng bằng (dfrac{1}{4}) chiều dài.

giải pháp

……………………..

……………………..

……………………..

Bài 2. Cho hình vuông có diện tích 81 cm2. Tính chu vi hình vuông này.

giải pháp

……………………..

……………………..

……………………..

Bài 3. Một tấm bìa cứng hình vuông có cạnh 9 cm. Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh hình vuông, chiều dài 12 cm. Hỏi diện tích miếng bìa hình chữ nhật lớn hơn diện tích miếng bìa hình vuông bao nhiêu cm2?

giải pháp

……………………..

……………………..

……………………..

Bài 4. Tính diện tích hình H .

giải pháp

Lời giải chi tiết

phần tôi

Câu hỏi 1.

Phương pháp:

– Để tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

– Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta nhân chiều dài với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Giải pháp:

a) Đổi: 6dm = 60cm.

Diện tích mảnh giấy hình chữ nhật là:

60 × 6 = 360 (cm2)

Như vậy chúng ta có kết quả sau:

36 cm2(S) 360cm2(D) 306 cm2(S)

b) Đổi: 4dm = 40cm.

Chiều rộng của mảnh ván sàn này là:

40 : 5 = 8 (cm)

Chu vi của tấm bìa hình chữ nhật này là:

(40 + 8) × 2 = 96 (cm)

Diện tích của tờ giấy hình chữ nhật là:

40 × 8 = 320 (cm2)

Như vậy chúng ta có kết quả sau:

Diện tích: 310cm2 (S) 320 cm2 (D)

Chu vi: 96 cm (D) 86 cm (S)

Câu 2.

Phương pháp:

Để tính độ dài một cạnh, ta chia chu vi hình vuông cho 4.

Muốn tính diện tích hình vuông ta nhân độ dài một cạnh với chính nó

Giải pháp:

Độ dài cạnh của hình vuông này là:

24 : 4 = 6 (cm)

Diện tích của hình vuông này là:

6 × 6 = 36 (cm2)

Đáp số: 36cm2.

Chọn C

Câu 3.

Phương pháp:

a) – Đầu tiên tính giá trị trong ngoặc đơn.

- (x) là số còn lại, để tìm số còn lại ta lấy hiệu cộng với số trừ đi.

b) – Đầu tiên tính giá trị của vế phải.

– (x) là số bị chia, để tìm số bị chia ta lấy thương với số chia.

Xem thêm: chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân pháp

Giải pháp:

a) (x) – (754 + 14763) = 23456

(x) – 15517 = 23456

(x) = 23456 + 15517

(x) = 38973

Chọn một.

b) (x) : 7 = 418 + 432.

(x): 7 = 850

(x) = 850 × 7

(x) = 5950

Chọn B

Phần II

Bài 1.

Phương pháp:

Để tính chiều dài của một hình chữ nhật, hãy nhân chiều rộng với 4.

– Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta nhân chiều dài với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Giải pháp:

Chiều dài hình chữ nhật là:

5 × 4 = 20 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

20 × 5 = 100 (cm2)

Đáp số: 100cm2.

Bài 2.

Phương pháp:

– Tìm số tự nhiên sao cho a × a = 81 thì cạnh hình vuông là a (cm).

Để tính chu vi hình vuông, ta nhân độ dài một cạnh với 4.

Giải pháp:

Ta có: 9 × 9 = 81 nên độ dài hình vuông đã cho là 9 cm.

Chu vi của hình vuông này là:

9 × 4 = 36 (cm)

Đáp số: 36 cm.

Bài 3.

Phương pháp:

– Để tính diện tích hình chữ nhật, ta nhân chiều dài với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Để tính diện tích hình vuông, hãy nhân chiều dài của một cạnh với chính nó.

– Muốn tìm diện tích hình chữ nhật hơn diện tích hình vuông bao nhiêu cm ta lấy diện tích hình vuông trừ đi diện tích hình chữ nhật.

Giải pháp:

Diện tích của tờ giấy hình vuông là:

9 × 9 = 81 (cm2)

Cạnh của tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh tấm bìa hình vuông nên chiều rộng của tấm bìa là 9 cm.

Diện tích của tờ giấy hình chữ nhật là:

12 × 9 = 108 (cm2)

Diện tích mảnh bìa hình chữ nhật lớn hơn diện tích mảnh bìa hình vuông là:

108 – 81 = 27 (cm2)

Đáp số: 27cm2.

Bài 4.

Phương pháp:

– Chia hình chữ H thành các hình chữ nhật hoặc hình vuông và tính diện tích mỗi hình. Diện tích hình chữ H bằng tổng diện tích các hình chữ nhật hoặc hình vuông.

- Áp dụng quy tắc sau:

Để tính diện tích hình chữ nhật ta nhân chiều dài với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Để tính diện tích hình vuông, hãy nhân chiều dài của một cạnh với chính nó.

Giải pháp:

Chúng tôi có một bản vẽ:

Diện tích hình chữ nhật A (hình chữ nhật bao ngoài) là:

4 × 8 = 32 (cm2)

Diện tích hình vuông B là:

2 × 2 = 4 (cm2)

Diện tích hình H là:

32 – 4 = 28 (cm2)

Đáp số: 28cm2.

Những cách khác:

Chia hình chữ H thành hình vuông C, hình vuông D và hình chữ nhật E như sau:

Diện tích hình vuông C là:

4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích hình vuông D là:

2 × 2 = 4 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật E là:

4 × 2 = 8 (cm2)

Diện tích hình H là:

16 + 4 + 8 = 28 (cm2)

Đáp số: 28cm2.

Lưu ý: Có nhiều cách tính diện tích H, các em có thể lựa chọn cách tính thích hợp.

Logiaihay.com

Xem thêm: Hải lý là gì ? 1 Hải lý = 1.85 Km = 1850m. Vì sao dùng hải lý