Lớp và phân lớp electron (Chi tiết )


Trong nguyên tử, các electron được phân bố trong các lớp vỏ điện tử và trong mỗi lớp vỏ điện tử, chúng lại được chia thành các lớp con. Vậy lớp vỏ electron, lớp con electron là gì? Có bao nhiêu obitan nguyên tử trong lớp vỏ electron và lớp con?

Lớp electron và lớp con

Bạn đang xem: Lớp và phân lớp electron (Chi tiết )

I. Kiến thức cần nắm vững:

1. Vỏ electron:

– Trong nguyên tử, các electron xếp thành lớp, các lớp được xếp từ gần hạt nhân ra ngoài. Các electron có năng lượng xấp xỉ bằng nhau được sắp xếp trong cùng một lớp.

Electron ở lớp trong liên kết với hạt nhân mạnh hơn so với ở lớp ngoài. Năng lượng của các electron bên trong thấp hơn năng lượng của các electron bên ngoài. Năng lượng của e phụ thuộc chủ yếu vào số lớp.

– Thứ tự các lớp được ghi bởi các số nguyên n = 1,2,3….,7

n = 1 2 3 4 5 6 7

Tên lớp: KLMNOPQ

– Lớp K có n = 1 là lớp gần lõi nhất, lớp Q có n = 7 là lớp xa lõi nhất.

2. Phân lớp electron:

– Mỗi lớp e lại được chia thành các phân lớp được biểu thị bằng các chữ thường: s, p, d, f...

- Các electron trong cùng một lớp con có cùng năng lượng.

– Số phân lớp của mỗi phân lớp bằng số thứ tự của phân lớp này Phân lớp thứ n có n phân lớp e. Tuy nhiên, trong thực tế, đối với các nguyên tố đã biết, chỉ có số e điền vào bốn phân lớp: s, p, di f.

lớp học

N

phân lớp

K.Y

Đầu tiên

1 phân lớp: 1s

LỜI ĐỀ NGHỊ

2

2 phân lớp: 2s, 2p

Hoa Kỳ

3

3 phân lớp: 3s, 3p, 3d

PHỤ NỮ

4

4 phân lớp: 4s, 4p, 4d, 4f

Ô

5

5s, 5p, 5d, 5f

P

6

6s, 6p, 6d, 6f

Hỏi

7

7s, 7p, 7d, 7f

- Electron ở phân lớp s gọi là electron s, electron ở phân lớp p gọi là electron p...

3. obitan nguyên tử. Số obitan nguyên tử trong lớp con và lớp electron:

Xem thêm: con vua trong cờ vua đi như thế nào

– Trong nguyên tử, các êlectron chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân không theo một quỹ đạo xác định. Chuyển động của các electron có thể được hình dung như một đám mây điện tích âm. Vùng không gian bao quanh hạt nhân nguyên tử chứa gần như toàn bộ điện tích của đám mây được gọi là obitan nguyên tử. Một obitan nguyên tử (auto obitan: AO) là vùng không gian xung quanh hạt nhân tại đó xác suất tìm thấy electron là lớn nhất, khoảng 90%.

– Số obitan nguyên tử trong các phân lớp s, p, d, f lần lượt là 1, 3, 5, 7.

– Số obitan ở lớp vỏ thứ n là n2 obitan.

– Các obitan s có dạng hình cầu, các obitan p có dạng số 8 nổi và định hướng khác nhau trong không gian. Các obitan d, f có hình dạng phức tạp hơn.

II. Bài tập ứng dụng:

Câu hỏi 1: Đối với tuyên bố:

(Đầu tiên). Trong nguyên tử, các electron được sắp xếp thành lớp

(2). Các electron trong cùng một lớp có năng lượng như nhau

(3). Năng lượng của electron ở lớp vỏ K là thấp nhất

(4). Các lớp được ký hiệu bằng chữ hoa, các lớp con được ký hiệu bằng chữ thường

(5). các electron trong cùng một lớp con có năng lượng xấp xỉ như nhau.

(6). Phân lớp d lần lượt có 3 obitan nguyên tử

(7). Lớp N có 16 obitan.

Các phát biểu đúng là:

A. 3 B.4 C.5 D.6

Câu 2: Trong nguyên tử hiđro, electron thường có:

A. Trong hạt nhân nguyên tử

B. ở ngoài hạt nhân nhưng ở gần hạt nhân vì êlectron bị prôtôn hút.

C. ở ngoài hạt nhân và thường ở xa hạt nhân

D. trong vùng không gian xung quanh hạt nhân, vì electron có thể có ở mọi nơi trong nguyên tử.

Câu 3: Chọn phát biểu đúng về obitan của phân lớp e

A. Có cùng định hướng không gian

B. có cùng mức năng lượng.

C. Khác nhau về mức năng lượng.

D. có hình thức độc lập với đặc điểm của từng phân lớp.

câu 4: Lớp electron thứ ba có bao nhiêu phân lớp?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

câu hỏi 5: Chọn câu phát biểu đúng:

A. Số lớp electron thứ cấp trong lớp vỏ N là 4

B. Số lớp electron dưới lớp vỏ M là 4

C. Số obitan trong lớp vỏ N là 9

D. Số obitan trong lớp vỏ M là 8

Câu 6: Lớp thứ ba được gọi là:

MỘT. K.Y b. LỜI ĐỀ NGHỊ c. Hoa Kỳ d. PHỤ NỮ

Tất cả nội dung bài viết. Vui lòng xem bên dưới để biết chi tiết và tải xuống tệp:

Tải về

Bài Tập Hóa Học Lớp 10 - Xem Ngay

Xem thêm: 1 ha bằng bao nhiêu m2 | Chi tiết cách tính Bắc Trung Nam