các kiểu nhà nước trong lịch sử việt nam

Kiểu nhà nước là một trong những khái niệm cơ bản, có ý nghĩa hết sức quan trọng của lý luận về nhà nước và pháp luật. Vì thế các kiểu nhà nước trong lịch sử những bang nào?

Bạn đang xem: các kiểu nhà nước trong lịch sử việt nam

Loại nhà nước là gì? ?

Kiểu nhà nước là tổng thể các dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản, đặc trưng của nhà nước, thể hiện bản chất giai cấp và điều kiện tồn tại, phát triển của nhà nước trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định. .

Cơ sở để xác định kiểu nhà nước là học thuyết Mác - Lênin về hình thái kinh tế - xã hội. Mỗi kiểu nhà nước phù hợp với một chế độ kinh tế nhất định của xã hội có giai cấp. Những đặc điểm chung của mỗi hình thái kinh tế - xã hội sẽ quy định những dấu hiệu cơ bản và đặc trưng của một kiểu nhà nước tương ứng.

>>>>>> Tham khảo bài viết: Nhà nước là gì?

Các loại Nhà nước trong Lịch sử

Học thuyết Mác - Lênin về hình thái kinh tế - xã hội là cơ sở khoa học để phân chia các nhà nước lịch sử thành các loại. Trong lịch sử loài người, kể từ khi xã hội có giai cấp xuất hiện đã tồn tại bốn hình thái kinh tế - xã hội: chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư sản và xã hội chủ nghĩa. Tương ứng với bốn hình thái kinh tế - xã hội đó là bốn kiểu nhà nước. Đặc biệt các kiểu nhà nước trong lịch sử bao gồm :

+ Nhà nước chủ nô;

+ Kiểu nhà nước phong kiến;

+ Kiểu nhà nước tư sản;

Kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Các loại Nhà nước trong lịch sử chủ nô, phong kiến ​​và tư sản tuy có những đặc điểm riêng về tính chất, chức năng, vai trò xã hội nhưng đều là những nhà nước bóc lột được xây dựng trên nền tảng chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. là công cụ duy trì và bảo vệ sự thống trị của giai cấp bóc lột đối với đại đa số nhân dân lao động trong xã hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước kiểu mới, tiến bộ vì có đặc điểm là xã hội đông đảo nhân dân lao động, hướng tới xây dựng xã hội công bằng, văn minh.

Kiểu nhà nước chủ nô

Nhà nước chủ nô là tổ chức quyền lực chính trị của giai cấp chủ nô. Nhà nước chủ nô ra đời trên cơ sở sự tan rã của chế độ thị tộc, bộ lạc gắn liền với sự xuất hiện chế độ tư hữu và sự phân chia xã hội thành các giai cấp đối kháng. Trong nhà nước chiếm hữu nô lệ, giai cấp thống trị của xã hội là chủ nô.

Cơ sở của nhà nước chủ nô là quyền sở hữu của giai cấp chủ nô đối với tư liệu sản xuất và nô lệ. Bản chất của nhà nước chủ nô là thực hiện chuyên chính của giai cấp chủ nô, duy trì sự thống trị và bảo vệ lợi ích của chủ nô; áp bức nô lệ và các tầng lớp lao động khác.

Hình thức nhà nước chủ nô rất đa dạng. Do sự hình thành và phát triển của các nhà nước chủ nô trong những hoàn cảnh và điều kiện rất khác nhau nên việc tổ chức và thực thi quyền lực ở mỗi nước cũng rất khác nhau, trong từng giai đoạn phát triển của các nước đó. Đất nước cũng có nhiều thay đổi tùy thuộc vào sự phát triển của chế độ nô lệ.

Xem thêm: Khám phá 64+ về rp7 cho xích xe đạp mới nhất

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, các nhà nước chủ nô đã thành lập và củng cố cho mình một bộ máy nhà nước mang nặng tính quân phiệt và quan liêu. Nhiệm vụ chính của bộ máy nhà nước chủ nô là trấn áp đồng nội tệ, xâm lược nước khác, duy trì trật tự xã hội, bảo vệ lợi ích của giai cấp chủ nô, buộc nô lệ phải làm giàu cho mình. cấp chủ nô. Giai đoạn đầu bộ máy nhà nước chủ nô rất đơn giản, chỉ gồm một số cơ quan. Cùng với sự phát triển của xã hội chiếm hữu nô lệ, nhu cầu quản lý xã hội tăng dần, đòi hỏi bộ máy nhà nước của chủ nô phải phát triển, ngày càng phức tạp và hoàn thiện hơn. Nhiều nhà nước chủ nô đã thiết lập bộ máy nhà nước khá hoàn chỉnh và phát triển như bộ máy Nhà nước Athen, bộ máy Nhà nước Rô-ma,… Trong các bộ máy nhà nước này có mức độ chuyên môn hóa tương đối cao.

Kiểu nhà nước phong kiến

Nhà nước phong kiến ​​là kiểu nhà nước thứ hai trong lịch sử xã hội loài người, ra đời từ sự tan rã của chế độ nô lệ hoặc xuất hiện trực tiếp từ sự tan rã của xã hội cộng sản nguyên thủy. Trong nhà nước phong kiến, giai cấp thống trị trong xã hội là địa chủ phong kiến, còn nông dân chỉ có quyền sở hữu nhỏ lệ thuộc vào địa chủ và hầu như không có quyền gì.

Cơ sở của nhà nước phong kiến ​​là chế độ sở hữu của địa chủ phong kiến ​​đối với tư liệu sản xuất và nô lệ. Bản chất của nhà nước phong kiến ​​là công cụ trong tay giai cấp địa chủ phong kiến ​​để thực hiện chế độ chuyên chính đối với nông dân, thợ thủ công và các tầng lớp lao động khác, là phương tiện duy trì địa vị kinh tế của họ. bảo vệ quyền lợi và sự thống trị của địa chủ phong kiến.

Hình thức phổ biến của nhà nước phong kiến ​​là nhà nước quân chủ chuyên chế với quyền lực vô hạn của hoàng đế.

Kiểu nhà nước tư sản

Nhà nước tư sản là kiểu nhà nước ra đời, tồn tại và phát triển trong hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa.

Bản chất của nhà nước tư sản do những điều kiện bên trong của xã hội tư sản quy định, đó là cơ sở kinh tế, xã hội và tư tưởng.

Nhà nước tư sản có các đặc điểm: xác lập nguyên tắc chủ quyền nhà nước nhân danh nhân dân là của nhân dân; cơ quan lập pháp là cơ quan đại biểu của các tầng lớp dân cư trong xã hội do bầu cử lập ra; thực hiện nguyên tắc phân quyền và hạn chế, cân bằng giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp; thực hiện đa nguyên, đa đảng trong bầu cử quốc hội, tổng thống; Các hình thức chính thể phổ biến của nhà nước tư sản là cộng hòa và quân chủ lập hiến.

kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa

Nhà nước kiểu xã hội chủ nghĩa là một trong những tổ chức chính trị cơ bản nhất của hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, là công cụ quản lý do đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo nhân dân, tổ chức nhân dân thông qua việc nhân dân thực hiện các quyền và lợi ích của mình. Trong nhà nước xã hội chủ nghĩa, giai cấp thống trị của xã hội là nhân dân lao động. Đây cũng là kiểu nhà nước cuối cùng trong lịch sử xã hội loài người, ra đời sau Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917.

Nền tảng của nhà nước xã hội chủ nghĩa là quan hệ sản xuất dựa trên chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất.

Những đặc trưng cơ bản của kiểu nhà nước xã hội chủ nghĩa là: xác lập và bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; Đảng Cộng sản là lực lượng lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội; các cơ quan nhà nước được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; quyền lực nhà nước thống nhất trên cơ sở có sự phân công, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan thực hiện chức năng lập pháp, hành pháp, tư pháp; bảo đảm đoàn kết, bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc.

Hình thức phổ biến là cộng hòa dân chủ.

Xem thêm: Khám phá hơn 89 về mua ban xe suzuky pva hay nhất

Qua tìm hiểu các kiểu nhà nước trong lịch sử cho thấy, các kiểu nhà nước chiếm hữu, phong kiến, tư sản có những đặc điểm riêng về bản chất, chức năng, vai trò xã hội nhưng đều là nhà nước bóc lột xây dựng trên nền tảng của chế độ tư hữu. tư liệu sản xuất, là công cụ duy trì và bảo vệ sự thống trị của giai cấp bóc lột đối với đại đa số nhân dân lao động trong xã hội. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước kiểu mới, tiến bộ vì có đặc điểm là xã hội đông đảo nhân dân lao động, hướng tới xây dựng xã hội công bằng, văn minh.