Viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân – Toán lớp 5

Câu hỏi và bài tập:

Câu 103:

Đặt dấu thập phân thích hợp:

a) 4m 25cm = …. mb) 9dm 8cm 5mm = …. Thứ Tư

12m 8dm = ….m 2m 6dm 3cm = ….m

26m 8cm = ….m 9m = ….km

c) 248dm = ….md) 3561m = ….km

36dm = ….m 542m = ….km

5dm = ….m 9m = ….km

Câu 104:

Viết số thích hợp vào ô trống:

a) 2,539 m = …. đm….đm….đm….đm.

= ….m….cm….mm

=….mm

b) 7,306m=….m….dm….mm

=….m….cm….mm

=….m….mm

=….mm

c) 2,586 km = ….km….m

=….m

d) 8,2 km=….km….m

=….m

Câu 105:

Điền dấu thích hợp > < =:

a) 5,8m….5,799mb) 0,2m….20cm

c) 0,64 m… 6,5 dm d) 9,3 m… 9 m 3 cm

Câu 106:

Viết các số đo sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

8,62m; 82,6dm; 8.597 m; 860cm; 8m 6cm.

Câu 107:

Viết số thích hợp vào ô trống:

a) 2,305kg = ….g 4,2kg =….g 4,08kg = ….g

b) 0,01kg =….g 0,009kg =….g 0,052kg =….g

Câu 108:

Viết số thập phân thích hợp trong khoảng thời gian:

a) 1kg 725 g = ….kg 3kg 45g = ….kg 12kg 5g = ….kg

b) 6528g =….kg 789g = ….kg 64g =….kg

c) 7 tấn 125 kg= …. tấn 2 tấn 64 kg = …. tấn 177 kg = …. tấn

d) 1 tấn 3 tạ = …. tấn 4 tạ = …. tấn 4 yến = ….. tấn

Xem thêm:: 1 ly bằng bao nhiêu mm, mm, cm, nm, panme, inch, dm, m, km

Câu 109:

Đặt dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4kg 20g….4,2kg b) 500g…. 0,5kg

c) 1,8 tấn… 1 tấn 8 kg d) 0,165 tấn ….16,5 tạ

Câu 110:

Chọn một chữ cái có một câu trả lời đúng:

Gặp 4 con gà, vịt, ngỗng, thiên nga, thỏ có cân nặng lần lượt là:

Tham Khảo Thêm:  Mùng 1 tết 2022 là ngày mấy dương lịch? – Bách hóa XANH

1,85kg; 2,1kg; 3,6kg; 3000 gam

Trong bốn con vật này, con vật nặng nhất là:

A. gà B. vịt

C. ngỗng D. thỏ

Câu 111:

Một cửa hàng đã bán 40 bao gạo nếp, mỗi bao nặng 50kg.

Giá bán mỗi tấn nếp là 5.000.000 đồng.

Hỏi cửa hàng bán số xôi trên là bao nhiêu?

Câu 112:

Một ô tô đi 54 km thì hết 6 lít xăng. Hỏi ô tô đã đi hết quãng đường

216 km thì cần bao nhiêu lít xăng?

Câu 113:

Đặt dấu thập phân thích hợp:

a) 15 735 m2 = …. có b) 892 m2 = …. có

c) 428 ha = …. km2 d) 14 ha = ….km2

Câu 114:

Viết số thích hợp vào ô trống:

a) 8,56 dm2 = ….cm2 b) 0,42 m2 = ….dm2

c) 1,8 ha = ….m2 d) 0,001 ha = ….m2

e) 63,9 m2 = ….m2 ….dm2 g) 2,7dm2 = ….dm2 …cm2

Câu 115:

Viết các số đo sau ra đơn vị mét vuông:

a) 2,5 km2 b) .4 ha c) 0,03 ha

d) 800dm2 e) 80dm2 g) 917dm2

Câu 116:

Số đo diện tích nào sau đây bằng 2,06 ha?

2,60 ha; 2ha 600m2; 0,0206 km2; 20 600m2; 2060 m2

Câu 117:

Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 0,48 km, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài.

Diện tích của khu vườn này là bao nhiêu mét vuông và bao nhiêu ha?

Trả lời:

Câu 103:

Xem thêm: 1 mét khối bằng bao nhiêu lít – Kiến thức cơ bản cần biết,,,,

a) 4,25m; 12,8m; 26,08 m

Tham Khảo Thêm:  Tiểu sử Cường Đô La – Lý lịch công tử phố núi Gia Lai Nguyễn

b) 9,85 dm; 2,63m; 4,0 dm

c) 24,8m; 3,6m; 0,5m

đ) 3,561 km; 0,542km; 0,009 km

Câu 104:

a) 2,539m = 2m 5dm 3cm 9mm

= 2m 53cm 9mm

=2539 mm

b) 7,306m=7m 3dm 6mm

=7 m 30 cm 6 mm

=7m 306mm

= 7306mm

c) 2,586 km = 2km 586m

= 2586 m

đ) 8,2km=8km 200m

= 8200 m

Câu 105:

a) 5,8m > 5,799mb) 0,2m = 20cm

c) 0,64m < 6,5 dm d) 9,3 m > 9 mét 3 cm

Câu 106:

8m 6cm; 82,6dm; 8.597 m; 860cm; 8,62m.

Câu 107:

a) 2,305kg = 2305g 4,2kg = 4200g 4,08kg = 4080g

b) 0,01kg = 10g 0,009kg = 9g 0,052kg = 52g

Câu 108:

a) 1kg 725g = 1,725kg 3kg 45g = 3,045kg 12kg 5g = 12,005kg

b) 6528g = 6,528kg 789g = 0,789kg 64g = 0,064kg

c) 7 tấn 125 kg=7,125 tấn 2 tấn 64 kg =2,064 tấn 177 kg = 0,177 tấn

d) 1 tấn 3 tạ = 1,3 tấn 4 tạ = 0,4 tấn 4 yến = 0,04 tấn

Xem thêm:: 1 ly bằng bao nhiêu mm, mm, cm, nm, panme, inch, dm, m, km

Câu 109:

a) 4kg 20g < 4,2kg b) 500g = 0,5kg

c) 1,8 tấn > 1 tấn 8 kg d) 0,165 tấn < 16,5 tạ

Câu 110:

vòng tròn

Câu 111:

Giải pháp:

40 bao gạo nếp cân nặng là:

50 x 40 = 2000 (kg)

2000 kg = 2 tấn

Xem thêm: Cách đổi inch sang cm trong Word cho mọi phiên bản

Số tiền cửa hàng thu được khi bán số gạo nếp trên là:

5 000 000 x 2 = 10 000 000 (đồng)

Đáp số: 10 000 000 (đồng)

Câu 112:

Giải pháp:

216 km là 54 km số lần là:

216 : 54 = 4 (lần)

Số lít xăng ô tô đó đi quãng đường 216 km là:

Tham Khảo Thêm:  [Công thức dễ nhớ] 1m2 bằng bao nhiêu cm2? Quy đổi … – NỘI THẤT

6 x 4 = 24 (l)

Đáp số: 24 (l)

Câu 113:

a) 15 735 m2 = 1,5 735 ha b) 892 m2 = 0,0892 ha

c) 428 ha = 4,28 km2 d) 14 ha = 0,14 km2

Câu 114:

a) 8,56 dm2 = 856 cm2 b) 0,42 m2 = 42 dm2

c) 1,8 ha = 18 000 m2 d) 0,001 ha = 10 m2

e) 63,9 m2 = 64 m2 90 dm2 g) 2,7dm2 = 2 dm2 70cm2

Câu 115:

a) 2 500 000 m2 b) 10 400 m2 c) 300 m2

d) 8m2 e) 0,8m2 g) 9,17m2

Câu 116:

HD:

2ha 600m2 = 2,06 ha

0,0206km2 = 2,06 ha

20 600m2 = 2,06 ha

Câu 117:

Giải pháp:

0,48 km = 480m

Nửa chu vi khu vườn là:

480 : 2 = 240 (m)

Nếu chiều rộng mảnh vườn gồm 3 phần bằng nhau thì chiều dài 5 phần bằng nhau

và nửa chu vi gồm số phần bằng nhau là: 3 + 5 = 8 (phần)

Chiều rộng mảnh vườn là:

240 : 8 x 3 = 90 (m)

Chiều dài mảnh vườn là:

240 – 90 = 150 (m)

Diện tích toàn phần của khu vườn là:

150 x 90 = 13500 (m2)

13500 m2 = 1,35 ha

Đáp số: 13500 m2; 1, 35 ha

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2023 asvho.org.vn - WordPress Theme by WPEnjoy